โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/13      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูจริณญา นามวงค์, ครูไพริน นันทะเสน   
สถานที่เรียน :     วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 19:50:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50011
    น.ส.สุรีพรรณ    คำติ๊บ
6/13  
2 50709
    น.ส.ศรีรัตน์    สวนหมาก
6/13  
3 50804
    น.ส.พิมพ์ชนก    จินะนา
6/13  
4 50829
    น.ส.ธนัญญา    โพธิคำ
6/13  
5 50835
    น.ส.ปิยะฉัตร    ปัญญา
6/13  
6 50905
    น.ส.ภัณฑิลา    จำภูวรรณ
6/13  
7 52623
    น.ส.ทองพระทาน    ทองแท้
6/13  
8 53169
    น.ส.นิราภร    คำมณีเลิศ
6/13  
9 53192
    น.ส.วิชุลตา    จิระ
6/13  
10 53224
    นายอภิสิทธิ์    ยศสุข
6/13  
11 53243
    น.ส.ภาษิตา    คำยนต์
6/13  
12 53277
    น.ส.พิชญา    คำวิงวอน
6/13  
13 53284
    น.ส.แผ่นพร    เชี่ยวพละกุลชน
6/13  
14 50627
    น.ส.จิตวรรณ    จองแหลง
6/13  
15 50611
    น.ส.วรัชยา    สมณา
6/13  
16 50501
    นายตะวัน    เสถียรไทย
6/13  
17 50029
    น.ส.ชญาดา    ปัญญาเมืองใจ
6/13  
18 50043
    น.ส.ชลณธร    คำวงค์
6/13  
19 50046
    น.ส.จิรภิชชา    ดวงบาล
6/13  
20 50070
    นายภชกรณ์    บัวคำ
6/13  
21 50075
    นายพศิน    สุริยะ
6/13  
22 50080
    น.ส.ลักขณา    ทิพย์ศิริ
6/13  
23 50251
    น.ส.ภัทรสรณ์    คำแปง
6/13  
24 50253
    น.ส.วริทธิ์นันท์    สงวนพงษ์
6/13  
25 50345
    น.ส.อรชาลี    คนดี
6/13  
26 50346
    น.ส.พิชชาพร    กาศสนุก
6/13  
27 50445
    น.ส.ภทรพรรณ    บุญเกตุ
6/13  
28 50456
    น.ส.ปิ่นมนัส    เจริญศรีคีรีชัย
6/13  
29 53621
    น.ส.ภรรตรี    สมฟอง
6/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน