โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/8      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น,นายณัฐพล นันโท   
สถานที่เรียน :  1238   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:18:04 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50215
    น.ส.สิริสุนิตย์    จะวะนะ
6/8  
2 50767
    นายสุประวีณ์    อุดมผล
6/8  
3 50788
    น.ส.กัญญ์วรา    มีสุข
6/8  
4 50811
    น.ส.ณัฐรินทร์    อาณัติธนันท์กุล
6/8  
5 50812
    น.ส.ชนิกานต์    ไชโยกาศ
6/8  
6 50819
    น.ส.พิชามญชุ์    ศรีเทา
6/8  
7 50863
    นายณัฐพัชร์    อุตตโม
6/8  
8 50897
    น.ส.พรรณวิลาส    โซวเจริญสุข
6/8  
9 52511
    น.ส.พิมพ์ประภา    บุญเกิด
6/8  
10 52512
    น.ส.ปรนันท์    นันตา
6/8  
11 52513
    น.ส.ฐิตินันท์    นนทะโคตร์
6/8  
12 52514
    น.ส.ภัทรานิษฐ์    ราชพลีสิงห์
6/8  
13 52701
    นายวาชิ    แซ่ลิ้ม
6/8  
14 50739
    น.ส.กนกพร    สายเกิด
6/8  
15 50734
    น.ส.อรณิชา    กิติลังการ์
6/8  
16 50480
    นายนฤดล    เมืองอุดร
6/8  
17 50516
    นายภูวดล    ไชยมูล
6/8  
18 50526
    น.ส.กานต์ธิดา    เลิศคอนสาร
6/8  
19 50532
    น.ส.ธนัญอร    ชวณิชย์
6/8  
20 50578
    นายวิศววิท     ชาวเชื้อ
6/8  
21 50624
    น.ส.ปริยาภรณ์    กันจ๊ะนา
6/8  
22 50634
    น.ส.กัญญาวีร์    วงศ์ภักดี
6/8  
23 50635
    น.ส.ณัฐธิชา    ศิริ
6/8  
24 50678
    นายภูวเดช    ศรีเที่ยง
6/8  
25 50693
    น.ส.กุลนันท์    มณีขัติย์
6/8  
26 50705
    นายธนกร    กันอูบ
6/8  
27 50708
    น.ส.ศุภกาญจน์    จอมแปง
6/8  
28 52826
    นายต้นรัก    เหมืองหม้อ
6/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน