โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุพราชศิลปิน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรนุช ผุดสวัสดิ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร6 พัชระ   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:42:17 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54200
    ด.ญ.จีระนันท์    ปันทวี
1/5  
2 54204
    ด.ญ.จอมขวัญ    อาภัย
1/5  
3 54262
    ด.ญ.วรัชญ์ชยา    หล้าติ๊บ
1/5  
4 54467
    ด.ญ.รวิพร    คำวงศ์ษา
1/6  
5 54720
    ด.ญ.นิธินาถ    พัฒนบุญแสน
1/7  
6 54483
    ด.ญ.ธัญพิมล    แสนใจพรม
1/9  
7 53682
    ด.ญ.ปทิตตา    จักรฤทธิพงศ์
2/11  
8 53367
    ด.ญ.ปุญญิศา    สดใส
2/8  
9 53462
    ด.ช.กฤตพร    ขุนตาล
2/4  
10 53331
    ด.ญ.คณิศร    วรรณศรี
2/4  
11 53328
    ด.ญ.คีตภัทร    อินตา
2/4  
12 52995
    ด.ญ.รุจาภา    เป็งกาสิทธิ์
3/4  
13 52952
    ด.ญ.พิชญาภา    ปิ่นแก้ว
3/5  
14 52975
    ด.ญ.กมลชนก​    อุ่นพินิจ
3/5  
15 52994
    ด.ญ.อนัญญา    มาลิเสน
3/5  
16 52981
    ด.ช.ภูมิรพี    ภูมิอมร
3/6  
17 52833
    ด.ญ.วาณิชการ    ใหม่อารินทร์
3/9  
18 53018
    ด.ญ.กวินตรา    นนทพายัพ
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน