โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ศึกษาพระพุทธวจนะ (ม.ปลาย)      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูดิสกร นินนาทโยธิน    
สถานที่เรียน :  ห้องประชาสัมพันธ์   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:29:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54332
    นายศุภวิทย์    ทนันชัย
4/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน