โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Wordsearch Puzzle เกมปริศนาค้นหาคำอักษรไขว้      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : นายธนิต วงค์ทอง   
สถานที่เรียน :  ห้องพักครูภาษาอังกฤษ อาคาร 226   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:47:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52129
    นายธนภัทร    คำไชยลึก
4/3  
2 52217
    น.ส.เหมยฟ้า    หมอกใหม่
4/6  
3 52059
    น.ส.กุลิสรา    พาสนิท
4/11  
4 52411
    นายเทพทัต    ชัยปิน
4/11  
5 52067
    น.ส.ชนิตา    รุ้งประเสริฐ
4/13  
6 52154
    น.ส.สุทนศิรินทร์    พงษ์ไฝ
4/15  
7 54325
    น.ส.สิริถวัลย์    ชดช้อย
4/15  
8 54619
    น.ส.ศรารัตน์    ขันทอง
4/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน