โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Science      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวราภรณ์ เป้ามณี   
สถานที่เรียน :  อาคาร3 ห้อง 324   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:56:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54236
    ด.ช.จิรัฏฐานันดร์    ธรรมสุ
1/3  
2 54314
    ด.ญ.ปฐวี    โกเมนต์
1/13  
3 54250
    ด.ญ.สุนันธิชา    กองมณี
1/13  
4 54126
    ด.ช.ปุญญพัตน์    ตันธิมา
1/10  
5 54668
    ด.ญ.ศศิกานต์    กองชัย
1/9  
6 54569
    ด.ญ.นิลรดา    ต๊ะนัน
1/9  
7 54555
    ด.ช.เจตน์พงศ์    วิพุธพงษ์
1/9  
8 54117
    ด.ช.ภาณุวิชญ์    สิงห์โสภณ
1/9  
9 54664
    ด.ช.นิรวิทธ์    สมคำ
1/8  
10 54428
    ด.ญ.ฑิฆัมพร    ดวงดง
1/8  
11 54223
    ด.ญ.ดารินทร์    ชูรัตน์
1/8  
12 54449
    ด.ญ.พลอยปภัส    ภูมิคำ
1/5  
13 54142
    ด.ช.ปรินทร์    ปรางค์สมบัติ
1/7  
14 54189
    ด.ช.อิงครัต    แสนบัวผัน
1/7  
15 54434
    ด.ญ.กัญญานัท    ละอำ
1/7  
16 54442
    ด.ช.ศิวกร    วีรประพันธ์
1/7  
17 54782
    ด.ช.พรหมพิริยะ    ประวรรณา
1/7  
18 54194
    ด.ญ.ชนัญชิดา    ไหวยะ
1/8  
19 52873
    ด.ญ.นันท์นภัส    มีมิตรภาพ
3/8  
20 52917
    ด.ญ.ธนภร    บุญสวัสดิ์
3/7  
21 52886
    ด.ช.ณัฏฐชนน    สุดหอม
3/7  
22 52868
    ด.ช.จิรายุ    เรือนเเดง
3/7  
23 52553
    ด.ช.ณัฐชนน    ธีรเมทินี
3/7  
24 52535
    ด.ช.นภดล    วิญญานะ
3/7  
25 52906
    ด.ญ.สวรส    คันธรส
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน