โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  หุ่นยนต์ (มอปลาย)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : รสสุคนธ์ เมืองเมฆ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 03:26:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51818
    น.ส.กรปภา    ทรายศิริ
4/1  
2 51982
    นายนันทพัฒน์    รอดรักษ์
4/3  
3 51894
    น.ส.ณัชชาพัชร์    สุภา
4/5  
4 54499
    น.ส.ณัชกรลดา    สิงห์คำ
4/5  
5 51810
    น.ส.ณัฐสุดา    สบบง
4/9  
6 51947
    นายชวลิต    แดงขาวเขียว
4/9  
7 54509
    นายฐานัส    บุญตัน
4/9  
8 53626
    น.ส.ชลนิภา    ศรีสม
5/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน