โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Crossword Games ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : คุณครูน้ำฝน โทปุญญานนท์, คุณครูชัญญะพิชญ์ ระดม ,คุณครูเปี่ยมสุข ชูตระกูล   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 ชั้น 1   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 14:27:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54366
    ด.ช.ฐนกร    สุทธิสุนทรสกุล
1/1  
2 54384
    ด.ญ.พิมพ์ชนก    ธรรมขันแข็ง
1/9  
3 54385
    ด.ช.ชนวัช    กองอินทร์
1/10  
4 54437
    ด.ช.ทศพล    พรหมกุล
1/10  
5 54563
    ด.ช.บุญรักษา    บัวศรี
1/10  
6 54107
    ด.ช.ธนภัทร    จำนงนุสรณ์
1/11  
7 54454
    ด.ญ.ไอยรินทร์    วงษ์อินทร์
1/11  
8 54241
    ด.ญ.วิลาสินี    พงศ์ชนุตม์
1/15  
9 54192
    ด.ช.อินทรัตน์    สิงห์แก้ว
1/15  
10 54695
    ด.ญ.กนกธร    ธนพลดำรงเดช
1/8  
11 54138
    ด.ญ.ชาลิสา    ปันทวัง
1/8  
12 54769
    ด.ช.ภูมิยศ    ชีพประกิต
1/7  
13 54726
    ด.ช.คุณานนท์    พึ่งธรรม
1/1  
14 54787
    ด.ช.ภูมินภัสร์    เสถียรภากร
1/1  
15 54534
    ด.ญ.นภัทร    พรหมเมือง
1/2  
16 54158
    ด.ช.ยศภัทร    ชัยชนะ
1/3  
17 54247
    ด.ช.ปุญญพัฒน์    คำนา
1/5  
18 54608
    ด.ญ.ภูริชญา    ปาระมี
1/7  
19 54626
    ด.ช.ชีวานนท์    ตาชมภู
1/7  
20 54615
    ด.ช.ทรงพล    พญาตัง
1/1  
21 54070
    ด.ช.ปัณณทัต    พัฒน์ภูมิวงศ์
2/14  
22 54093
    ด.ช.วินทกร    คำศรี
2/15  
23 53379
    ด.ช.ณธัญ    สาคร
2/15  
24 53425
    ด.ช.ธีรภัทร    จันทร์ต๊ะ
2/15  
25 53822
    ด.ช.ศุภฤกษ์    ขุนอินทร์
2/14  
26 54044
    ด.ญ.วรฤทัย    ไชยวงค์
2/13  
27 53947
    ด.ญ.นภัสวรรณ    ป้องแก้ว
2/13  
28 53735
    ด.ช.รวิภพ    ทรงคำ
2/7  
29 53914
    ด.ญ.กนกกร    พระคงสินธุ์
2/8  
30 53323
    ด.ช.ปิติภัทร    วันทาพรม
2/13  
31 53359
    ด.ช.ศุภกิต    วงศ์ใหม่
2/13  
32 53368
    ด.ญ.ขวัญใจ    สถิตป่าแขม
2/13  
33 53417
    ด.ญ.พิชชาพร    ทุนผลงาม
2/13  
34 52714
    ด.ญ.จิรัชญา    วันนา
3/10  
35 52549
    ด.ญ.ทัตพิชา    พรหมมา
3/8  
36 52647
    ด.ญ.พิมพ์ชนก    ดัมม์
3/8  
37 52838
    ด.ญ.ทักษพร    โจว
3/8  
38 52614
    ด.ช.ณัฏฐกนิษฐ์    สิทธิทองจันทร์
3/14  
39 53302
    ด.ญ.วรางค์รัตน์    อินต๊ะวิน
3/13  
40 53104
    ด.ญ.กรณิศ    ปาเป็ง
3/13  
41 53089
    ด.ช.ก้องภพ    สิงห์ตาแก้ว
3/13  
42 53087
    ด.ญ.ปุญญพัฒน์    บวรพิพัฒพงศ์
3/13  
43 53024
    ด.ช.ธนัญกรณ์    มงคลโสภณเจริญ
3/8  
44 52983
    ด.ญ.ชนิสรา    กันทวงค์
3/13  
45 52516
    ด.ช.สิปปกร    เฉนะ
3/13  
46 52763
    ด.ญ.อุ่นดามี    สุนันต๊ะ
3/11  
47 53039
    ด.ญ.พลอยสวย    วนรัตน์
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 47 คน