โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เย็บปักถักร้อย      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัส, ครูกัลยาณี หมีจันต๊ะ   
สถานที่เรียน :  321   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 22:09:17 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51168
    น.ส.ธนัญพร    ปันธนนันท์
5/5  
2 51528
    น.ส.จรีภรณ์    รัตนสุวรรณ
5/5  
3 53674
    น.ส.กุลภรณ์    ชาญโสภณ
5/5  
4 53878
    น.ส.จิรัชญา    อ่วมสั้น
5/5  
5 53879
    น.ส.รัตนาวดี    เช้าโต
5/5  
6 53902
    น.ส.นิภาพร    ระทอ
5/5  
7 51648
    น.ส.กุลธิดา    นาธรรมเจริญ
5/11  
8 50920
    น.ส.พิมพ์พลอย    คันธวงค์
5/14  
9 50981
    น.ส.ภัทรวดี    แสนคำปิง
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน