โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Forecaster      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน   
สถานที่เรียน :  533   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:55:53 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52515
    ด.ญ.รสิตา    แสงแก้ว
3/7  
2 52800
    ด.ช.ปุณมนัส    คำแสน
3/8  
3 52802
    ด.ญ.อรภิวรรณ    กันทะคำ
3/8  
4 52844
    ด.ญ.ฐิติรัตน์    พรมจันทร์
3/8  
5 52891
    ด.ช.ณัฐพัชร์    อนันต๊ะ
3/8  
6 52902
    ด.ช.ทัศพงษ์    สว่างไสว
3/8  
7 52912
    ด.ญ.พิชญ์สินี    หล้าพระบาง
3/8  
8 52921
    ด.ช.หัสดิน    บางศรี
3/8  
9 52922
    ด.ช.ธีทัต    วิริยา
3/8  
10 52923
    ด.ญ.ธัญญาลักษณ์    สุวรรณ์ธร
3/8  
11 53181
    ด.ญ.กัญจ์ชญาน์    วิกัน
3/8  
12 52776
    ด.ช.ศรัณยพงศ์    วงค์ขัติย์
3/8  
13 52767
    ด.ช.ภฤศ    บุญพิทักษ์
3/8  
14 52755
    ด.ญ.ศศิลดา    ปัญญาน่าน
3/8  
15 52534
    ด.ญ.ชญานุช    มิตรช่วยรอด
3/7  
16 52548
    ด.ญ.ภัควลัญชญ์    อยู่ชูชัยมงคล
3/7  
17 52768
    ด.ญ.ศุภาพิชญ์    แดงตันกี
3/7  
18 52524
    ด.ญ.จารุนิภา    นันทโภคิน
3/8  
19 52533
    ด.ช.มนฐิติ    รัตนสมาหาร
3/8  
20 52551
    ด.ญ.ภิมวรีย์    ดวงแดง
3/8  
21 52595
    ด.ช.กิตตินันท์    ปัญญาแก้ว
3/8  
22 52662
    ด.ญ.กชสรณ์    ชมสุนทร
3/8  
23 52670
    ด.ช.วรดร    วงค์สิงหา
3/8  
24 52727
    ด.ญ.ตวงพร    จุมาลี
3/8  
25 53285
    ด.ช.จิรทีปต์    เตปา
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน