โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  BADMINTON CLUB      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Rene Saromines   
สถานที่เรียน :  สนาม   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:24:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54359
    ด.ญ.มนัญชนา    นาคะสถิรกุล
1/1  
2 54736
    ด.ญ.เติมเต็ม    คำวงค์ปิน
1/14  
3 54680
    ด.ช.เพิ่มพูล    กันทวงค์
1/14  
4 54597
    ด.ญ.นลินญา    อินต๊ะแสน
1/10  
5 54395
    ด.ญ.สุปรียา    อุดมผล
1/10  
6 54382
    ด.ญ.อริสา    วงเวียน
1/10  
7 54653
    ด.ช.ทีปกร    พลหาญ
1/9  
8 54439
    ด.ช.พสธร    แอริตั้มละวันนา
1/9  
9 54744
    ด.ญ.จตุทัชชา    แย้มบุบผา
1/6  
10 54682
    ด.ญ.อชิรญาณ์    อินตาพรหม
1/6  
11 54498
    ด.ช.รัชพงศ์    สุดสงวน
1/6  
12 54367
    ด.ญ.นัทธ์ฤทัย    จริตรัมย์
1/1  
13 54526
    ด.ญ.ณัฏฐณิชา    ธำรงค์ทิพคุณ
1/1  
14 54612
    ด.ญ.ศิริภาภรณ์    บัวขาว
1/1  
15 54747
    ด.ญ.ปุญญิศา    ปราโมช ณ อยุธยา
1/1  
16 54757
    ด.ญ.สสาริณ    วงศ์วิชิต
1/1  
17 54283
    ด.ญ.ธีรนาฎ    เพ็งปาน
1/4  
18 54415
    ด.ญ.เมธาพร    ชูหน้า
1/6  
19 54104
    ด.ช.นฤปกร    อธิสุภรัตน์
3/1  
20 54083
    ด.ช.ชณัฐไท    อังศุธนสมบัติ
3/1  
21 52801
    ด.ญ.ศศิรัชพร    บัวเงิน
3/1  
22 52798
    ด.ญ.พิมพ์อร    ชุ่มสวัสดิ์
3/1  
23 52594
    ด.ญ.บัวสวรรค์    จำปา
3/1  
24 52577
    ด.ญ.กุลศิริ    แก่นสาร
3/1  
25 52568
    ด.ช.ณฐรัช    ขัตธิ
3/1  
26 52679
    ด.ช.รัฐศาสตร์    อิ่นคำ
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน