โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตกับชีวิตประจำวัน      ระดับชั้น  : ม. 2
ครูที่ปรึกษา : นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม   
สถานที่เรียน :  อาคาร5ชั้น2   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:09:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53979
    ด.ช.ภูมิรพี    หลวงแสนแก้ว
2/2  
2 53789
    ด.ญ.นวรัตน์    อัฑฒ์นันทกรณ์
2/3  
3 53799
    ด.ญ.ปรีชวรรณ    คันธามารัตน์
2/3  
4 53705
    ด.ช.พันธกร    ไชยเดช
2/6  
5 54797
    ด.ช.ชลาชล    อินทะรังษี
2/6  
6 53707
    ด.ญ.ชนิตา    พฤกษ์ชินวร
2/10  
7 53539
    ด.ช.ภาณุพงศ์    คุณชมภู
2/12  
8 54805
    ด.ช.ธนะรัชต์    ไชยรัตน์
2/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน