โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English Time      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกัญญา สว่างวัล, ครูผกามาส สุธรรมยอง   
สถานที่เรียน :  ห้อง HCEC (214)   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 01:54:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54741
    ด.ญ.พรนภัส    กำมหาวงศ์
1/1  
2 54235
    ด.ญ.ภาพพิมพ์    เทวภูชม
1/15  
3 54516
    ด.ช.รอสส    ซาลิซส์
1/14  
4 54173
    ด.ญ.รุ้งลาวัลย์    ปัญญาบาล
1/13  
5 54310
    ด.ช.อัชวิน    สิริสุชากุล
1/11  
6 54284
    ด.ญ.อริสรา    ธัชช์ชยกุล
1/10  
7 54593
    ด.ญ.นงนภัส    ด้วงเขียว
1/7  
8 54206
    ด.ช.พศวีร์    สอาดสุด
1/7  
9 54748
    ด.ช.พีรตะวัน    ลีลัลน์
1/5  
10 54292
    ด.ญ.สาริสา    ขันธนา
1/3  
11 54789
    ด.ญ.กานต์พิชชา    ชาวเวียง
1/1  
12 54380
    ด.ญ.รมิตา    เทพนามวงค์
1/2  
13 54460
    ด.ช.ภูมิรพี    สมเผดิม
1/2  
14 54670
    ด.ช.บดินทร์    ปาระมีแจ้
1/2  
15 54693
    ด.ช.พสิษฐ์    ศรีวิชัย
1/2  
16 54714
    ด.ช.ศุภกันต์    ม่วงทอง
1/2  
17 54722
    ด.ช.อัฏฐกฤต    แก้วดวงแสง
1/2  
18 53894
    ด.ช.ภัทรดนัย    รินยานะ
2/7  
19 53363
    ด.ช.จิรภัทร    กุลบุตร
2/8  
20 53559
    ด.ช.พชรพล    บุญธรรม
2/8  
21 53740
    ด.ญ.พิชญ์สุกานต์    พิมพาภักดิ์
2/9  
22 53755
    ด.ญ.พิชญมณ    อ้นบำรุง
2/9  
23 53671
    ด.ช.ณัฐภาค    รณะบุตร
2/11  
24 53720
    ด.ญ.ภัทรมล    ใจน้อย
2/11  
25 54030
    ด.ญ.ธีริศรา    คุณยศยิ่ง
2/11  
26 53718
    ด.ช.เธียรวิทย์    แจ้งชัด
2/14  
27 53871
    ด.ญ.ปริยากร    แซ่กือ
2/11  
28 53958
    ด.ช.กฤตกร    ภักดีวงศ์
2/5  
29 53935
    ด.ช.นันติภูมิ    หนันติ๊
2/5  
30 53708
    ด.ญ.กัญญณัท    งามจรัสธรรม
2/1  
31 53742
    ด.ญ.ฐิติวรดา    ปัญญาเตมีย์
2/1  
32 53355
    ด.ช.กรณ์ภณัฏฐ์    กันไชยต๊ะ
2/3  
33 53402
    ด.ญ.ชารีรัตน์    สวนหมาก
2/3  
34 53454
    ด.ญ.นันท์นภัส    ราชตา
2/3  
35 53488
    ด.ญ.กัญญาณัฐ    อินทรสุวรรณ
2/3  
36 53776
    ด.ญ.ชัญญานุช    เงินแก๊ง
2/3  
37 53647
    ด.ช.ภูวณัฎฐ์    คุณประทุม
2/5  
38 53927
    ด.ญ.รมตี    อภิวงค์
2/3  
39 53794
    ด.ญ.พลอยปภัส    พงษ์ภมร
2/3  
40 53791
    ด.ญ.พลอยปภัส    กันทวี
2/3  
41 52610
    ด.ช.ชัยวัฒน์    ฝั้นอ้าย
3/9  
42 54634
    ด.ช.ธนวิท์    เบญจมาภา
3/7  
43 53227
    ด.ญ.ศิรินาถ    ย้อยยด
3/4  
44 52898
    ด.ญ.จิราวรรณ    ชีรัง
3/4  
45 52872
    ด.ช.ศุภกันต์    คำมูล
3/4  
46 52722
    ด.ญ.พิชญาภา    จันทร์คำ
3/1  
47 52617
    ด.ญ.พิชญาภัค    คำตุ้ย
3/1  
48 52608
    ด.ญ.ปราณปริยา    ญาติมาก
3/1  
49 53292
    ด.ญ.รุจิรดา    แซ่กู้
3/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 49 คน