โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Puzzly Words      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : T.Arnel Tello Rimando   
สถานที่เรียน :     วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 21:49:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51704
    นายธนภัธร์    ประทีปแก้ว
4/16  
2 51734
    นายกฤษณพล    เมืองมี
4/16  
3 51804
    นายเจชฎาพันธ์    จำปา
4/16  
4 51885
    นายเควิน ทำบุญ    โพโพโลสกี
4/16  
5 51898
    นายนรากร    ฝั้นอ้าย
4/16  
6 51915
    นายอรุษ    หิรัญวัฒน์
4/16  
7 51971
    นายชัชนันท์    ปัญญาโรจน์
4/16  
8 54356
    นายนัทธพล    จันทอง
4/16  
9 54357
    นายธนกร    ดวงจันทร์
4/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน