โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วิ่งชิวๆกับครูตุ่ย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรวัลย์ สิงหพันธ์,ครูชนิศา อิ่นแก้ว   
สถานที่เรียน :     วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:27:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51862
    นายสุวิจักขณ์    ขันยา
4/17  
2 54767
    นายถนอมเพชร    ชูประจง
4/2  
3 51990
    นายภูรี    พรหมเสน
4/3  
4 51730
    น.ส.ภัควลัญช์    ปัญญา
4/6  
5 52188
    น.ส.ภัทรฤทัย    ติ๊บใจ
4/6  
6 52224
    นายกฤษณะ    ขุนจันทร์
4/6  
7 52264
    น.ส.นริศรา    สว่างจิตร
4/6  
8 51721
    น.ส.สาลี่    ธรรมรัตนพงษ์
4/7  
9 51863
    นายเมตาธาร    ดอกชิต
4/7  
10 52180
    น.ส.ปาริชาต    คนเที่ยง
4/7  
11 52038
    นายกฤตนนท์    แสงฉาย
4/8  
12 54110
    นายทักษ์ดนัย    ชัยศรี
4/8  
13 51864
    นายณัฐอินทนนท์    คงแก้ว
4/9  
14 52225
    น.ส.ปวีณ์ธิดา    ค้าข้าว
4/9  
15 52232
    นายศราวุฒิ    ธิสกุล
4/9  
16 52204
    น.ส.กรวรรณ    บุราจารย์
4/11  
17 52485
    นายปพีรภัทร    สุริวงค์
4/13  
18 51776
    นายณัฐพงศ์    ปัญญาแก้ว
4/17  
19 54698
    นายฐิติพันธ์    สองศรีโย
4/2  
20 54374
    นายธีรดนย์    ประทินสุขอำไพ
4/2  
21 54368
    นายมหรรณพ    รักษาภักดี
4/2  
22 54605
    น.ส.ฐาปนีย์    ดวงอาทิตย์
4/1  
23 54546
    น.ส.อรชพร    จงสุข
4/1  
24 54489
    น.ส.ชญานิศ    ณ วันทิตย์
4/1  
25 52175
    นายพชร    ไชยทุม
4/1  
26 52162
    น.ส.อัจฉรารัศ    เทพรักษา
4/1  
27 51954
    นายวุฒิชัย    เสียงดี
4/1  
28 51909
    นายปัณณวิชญ์    ธงทอง
4/1  
29 51899
    นายญาโนภาส    บุญเติม
4/1  
30 54616
    น.ส.อชิญาณ์    โอสถานนท์
4/1  
31 51700
    นายศิริศักดิ์    เรือนดี
4/2  
32 52000
    นายเมธโชติ    ถึงกาศ
4/2  
33 51991
    นายวรภพ    ภูทองโปร่ง
4/2  
34 51985
    นายเทวกฤต    ไชยวงค์ษา
4/2  
35 51871
    นายกรณ์ริวัฏฐ์    บุญพรประเสริฐ
4/2  
36 51866
    นายณัฐพัฒน    อุนามูล
4/2  
37 51836
    นายรัชชานนท์    สอประดิษฐ์
4/2  
38 51760
    นายวรรณกร    พาณิชย์ธนกิจ
4/2  
39 51719
    นายพงศภัค    ทองยอด
4/2  
40 54018
    น.ส.นวิภิญย์    หงษ์พิทักษ์กุล
5/5  
41 54017
    น.ส.ชนาภา    ยะปัน
5/5  
42 53968
    นายธัชนนท์    สมณา
5/5  
43 53622
    น.ส.ธนัชพร    วานิชพิพัฒน์
5/5  
44 53608
    นายพชรนิติ    นนทะคำจันทร์
5/5  
45 53597
    นายชัยพงศ์นันท์    อุดมพิบูลภัทร
5/5  
46 53580
    นายไตรวิชญ์    เจริญศรี
5/5  
47 51588
    นายธีรภัทร์    พรมศรทัย
5/5  
48 51361
    นายกฤต    พรหมอินทร์
5/5  
49 51207
    นายนนทนันท์    หินมาลัย
5/5  
50 54100
    น.ส.พลอยแพรวา    หาญกล้า
5/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน