โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม   
สถานที่เรียน :  ห้องประชาสัมพันธ์   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:32:46 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51708
    น.ส.วรัญญา    ตาศิริกุล
4/3  
2 54719
    น.ส.นงนภัส    กันทะวงศ์
4/13  
3 51809
    น.ส.พรรณปพร    คงชนะ
4/14  
4 51961
    น.ส.สหฤทัย    ใจจิตร
4/14  
5 52237
    น.ส.ชนาภัทร    พรมใจมา
4/14  
6 52260
    น.ส.ปพิชญา    โปทาสาย
4/14  
7 52279
    น.ส.บริชญา    ศิริวุฒิ
4/14  
8 54637
    น.ส.โยฤทัย    แก้ววิจิตร
4/14  
9 52083
    น.ส.รมย์ธีรา    กาวิรส
4/15  
10 52089
    น.ส.ธัญวรัตน์    สมพูลวัฒนกุล
4/15  
11 54447
    น.ส.วิชรินดา    ปินตาปิน
4/13  
12 52173
    น.ส.พิชญาภา    ปัญญา
4/13  
13 54345
    น.ส.ชัชนก    วางใจนะ
4/6  
14 51880
    น.ส.รรรรร    ขวัญแก้ว
4/10  
15 52020
    นายภูวิศ    วงศ์วรณ์
4/10  
16 52040
    น.ส.มุกอัจจิมา    พละภิญโญ
4/10  
17 54733
    น.ส.เกศราภรณ์    บุญลือ
4/10  
18 52078
    น.ส.มาฆศิริ    จันทรวิโรจน์
4/11  
19 52215
    น.ส.กัญญา    ลุงจ่อ
4/11  
20 51958
    น.ส.กีรติพัชร    กิตติ
4/13  
21 52105
    น.ส.ณัทธิฌา    บัวอินทร์
4/13  
22 50982
    น.ส.ภชรภรณ์    อุบลศรี
5/13  
23 50967
    น.ส.ณันทพร    มณีเลิศ
5/13  
24 51131
    น.ส.อัจฉริญา    คำวังสืบ
5/12  
25 51356
    น.ส.ชุติมาศ    แก้วผา
5/11  
26 51205
    น.ส.ทิพย์รดา    ทิศานุรักษ์
5/11  
27 51422
    น.ส.เขมจิรา    กันทะสัก
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน