โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  E-sports      ระดับชั้น  : ม. 2
ครูที่ปรึกษา : ครูศิริพร สายสอน,ครูสหชัย นาคช้าง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 6 ห้อง 612   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:43:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53725
    ด.ช.นนท์ฐวัฒน์    สาธุมนัสพันธุ์
2/13  
2 53784
    ด.ช.ศิวดล    เสมอใจ
2/10  
3 53687
    ด.ช.นิธิคุณ    กาวิโล
2/10  
4 53670
    ด.ช.อัทธปัถย์    ภัทรนิรันดร์กูล
2/10  
5 53658
    ด.ช.สุภัทรรัชต์    มางิ้ว
2/10  
6 53545
    ด.ช.ธนทัต    ดวงแสง
2/10  
7 53535
    ด.ช.ชยานนทกรณ์    กันธิยะ
2/10  
8 53519
    ด.ช.ภูสิทธิ์    จันทร์วรรณ
2/10  
9 53518
    ด.ช.ศุภวิชญ์    เมืองมูล
2/10  
10 53954
    ด.ช.ปัณณ์    วจนานนท์
2/9  
11 53763
    ด.ช.เศรษฐบุศย์    ศรีวงสาย
2/9  
12 53898
    ด.ช.พัชรพล    เพียรพิเศษ
2/10  
13 54023
    ด.ช.ชวนากร    แก้วใสยะ
2/10  
14 54068
    ด.ช.เอื้ออังกูร    กันธะตา
2/10  
15 53712
    ด.ช.ภพธนภณ    อำพันธ์ศรี
2/13  
16 53482
    ด.ช.ธิติวุฒิ    อินทร
2/13  
17 53471
    ด.ช.รุ่งคุณ    ขนม
2/13  
18 54046
    ด.ญ.พีรดา    ช่วยบำรุง
2/11  
19 53897
    ด.ช.พระนาย    ณ เชียงใหม่
2/11  
20 53893
    ด.ญ.สมิตานัน    บุญลอย
2/11  
21 53850
    ด.ช.สุพพรชัย    บุตรเต
2/11  
22 53724
    ด.ญ.ธนพร    คำศิริ
2/11  
23 53666
    ด.ญ.อาภิสรา    สุเต็ม
2/11  
24 53393
    ด.ช.ณัฐชนนท์    ดุลยภากร
2/11  
25 53745
    ด.ญ.พิรามลณ์    พันธุ์ช่วย
2/9  
26 53721
    ด.ช.วิชญ์พงศ์    แมตสิบสอง
2/9  
27 53656
    ด.ช.คณิชพงศ์    ธนัยนพรัตน์
2/9  
28 53422
    ด.ช.ภูมิภากร    ทิวรรณา
2/8  
29 54052
    ด.ญ.ปารณีย์    ปินชัย
2/7  
30 53875
    ด.ญ.สุกัญญา    ขจร
2/7  
31 53859
    ด.ญ.กัญญาณัฐ    ภูมิทอง
2/7  
32 53844
    ด.ญ.อชิรญา    เจนธนานันท์
2/7  
33 53819
    ด.ช.ธยาน์วัฒน์    จิระอธิกุล
2/7  
34 53814
    ด.ช.ธรรศดนย์    ธนวัฒน์กันยากุล
2/7  
35 53746
    ด.ญ.อังควิภา    ศรีสุวรรณ์
2/7  
36 53727
    ด.ญ.ปพิชญา    ทองอร
2/7  
37 53377
    ด.ญ.ปวริศา    แสงเพชร
2/7  
38 53496
    ด.ช.กิตติคม    จองแก
2/8  
39 53731
    ด.ช.อิศราภาคย์    โนนทอง
2/8  
40 53758
    ด.ช.ศิระ    กาญจนมุสิก
2/8  
41 53558
    ด.ช.ณภัทร    คีรีคุปต์ปกรณ์
2/9  
42 53557
    ด.ช.ศุภฤกษ์    มาริ
2/9  
43 53542
    ด.ช.ทักษ์ดนัย    สุมา
2/9  
44 53509
    ด.ช.ณัฐชัย    สุคำ
2/9  
45 53483
    ด.ช.ธราเทพ    โกสลากร
2/9  
46 54074
    ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    ปัญญา
2/8  
47 53977
    ด.ญ.ญาณิศา    แขกแก้ว
2/8  
48 53916
    ด.ญ.อชิรญา    ธีร์วรากุล
2/8  
49 53839
    ด.ญ.พิมพ์ลภัส​    สว่าง​โ​ป​ธา​
2/8  
50 53777
    ด.ช.ยศพนธ์    มั่นเกียรติยศ
2/8  
51 53974
    ด.ช.ศาสตร์ศวัต    ทาสุภา
2/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 51 คน