โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Friday Fitness       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Richard Bennett   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 23:17:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53339
    ด.ช.พุทธคุณ    สกุลมาศ
2/1  
2 53880
    ด.ช.จีระพัฒน์    ทิพย์ลุ้ย
2/15  
3 53449
    ด.ช.ณัฏฐ์คเณศ    งามเขียว
2/15  
4 53398
    ด.ช.กรวิชญ์    เลิศบัวบาน
2/15  
5 54013
    ด.ช.ชุติพนธ์    สุนทรานนท์
2/15  
6 53991
    ด.ญ.พลอยภัสร์    อินทรการุณเวช
2/2  
7 53953
    ด.ญ.ภูริตา    มั่นอาจ
2/2  
8 53737
    ด.ช.สุวิจักขณ์    คำโพธิ์
2/2  
9 53736
    ด.ญ.ณัฐปภัสร์    อ่อนพูล
2/2  
10 52645
    ด.ช.นิตินันต์    ทองคำ
3/2  
11 53283
    ด.ช.พิตรพิบูล    หงสกุล
3/4  
12 53063
    ด.ช.ชย​ณัฐ​    สุริยะ
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน