โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม   
สถานที่เรียน :  ห้องประชาสัมพันธ์   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 22:49:15 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54201
    ด.ญ.รวิปรียา    พรมมา
1/5  
2 54479
    ด.ญ.พิมพ์มาดา    ขัดขจร
1/15  
3 54502
    ด.ญ.ธัญญรัตน์    ปัญญานะ
1/15  
4 54611
    ด.ญ.ศรัญย์ภัสสร    นวลจันทร์
1/12  
5 54652
    ด.ญ.อารยา    แสนหล้า
1/6  
6 54582
    ด.ญ.จารุณี    รุ่งเรือง
1/6  
7 53505
    ด.ญ.พัชรธิดา    วงค์ษา
2/15  
8 53401
    ด.ญ.จรสจันทร์    คำพิมพ์
2/15  
9 53939
    ด.ญ.กนกลักษณ์    นาธรรมเจริญ
2/6  
10 53833
    ด.ญ.ปวริศา    นามเมือง
2/6  
11 53803
    ด.ญ.จิรัชยา    มาลี
2/6  
12 53800
    ด.ญ.ลักษิกา    ทิพย์ใจภา
2/6  
13 53770
    ด.ญ.อริศา    บุญชู
2/6  
14 53452
    ด.ญ.สุตาภัทร    คงประชา
2/5  
15 53926
    ด.ญ.ณัฐชยา    กาบคำ
2/5  
16 54096
    ด.ญ.นพจิรา    สมจิต
2/5  
17 53396
    ด.ญ.ธัญวรัตม์    สุทธยากร
2/6  
18 53867
    ด.ญ.ปภากร    ทรายศิริ
2/15  
19 53400
    ด.ช.ปวีณ์กร    มหาชัย
2/6  
20 53423
    ด.ญ.นพาขวัญ    จอมแปง
2/6  
21 53765
    ด.ญ.ชลกร    นาคพิน
2/6  
22 52716
    ด.ญ.พิชญธิดา    บุญเปี่ยมเลิศ
3/9  
23 52691
    ด.ญ.กรกนก    กัลมาพิจิตร
3/11  
24 52576
    ด.ญ.ภูษณิศา    นิ่มเจริญดี
3/9  
25 52775
    ด.ญ.ปภัสสร    หว่าหลิ่งต๊ะ
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน