โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YEP WALL MAGAZINE CLUB      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Sajan Palanchoke,ครูภัทรดนัย ใจมา   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 21:54:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53686
    ด.ญ.รักชนันท์    พินเนียม
2/1  
2 53869
    ด.ญ.อลิสซ่า อาร์ลีนน์    คราวฟอร์ด
2/14  
3 53654
    ด.ญ.พิชามญชุ์    ไชยมา
2/14  
4 54106
    ด.ช.เก๋อเติงปาถู    หลี่
2/1  
5 54090
    ด.ช.ยูทง    หวัง
2/1  
6 54089
    ด.ญ.วลัยพรรณ    ตีรยพันธ์
2/1  
7 53980
    ด.ญ.ชุติกาญจน์    คมศาสตรา
2/1  
8 53886
    ด.ญ.ธัญญาลักษณ์    เหลืองอรุณ
2/1  
9 53883
    ด.ญ.สลิลลา ทำบุญ    โพโพโลสกี
2/1  
10 53748
    ด.ช.วรปรัชญ์    จันทรมูล
2/1  
11 53706
    ด.ญ.กานดาวดี    ใจสุข
2/1  
12 53978
    ด.ญ.ณิชากานต์    วิมลสิทธิชัย
2/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน