โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YEP WALL MAGAZINE CLUB      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Sajan Palanchoke   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 13:02:58 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53686
    ด.ญ.รักชนันท์    พินเนียม
2/1  
2 53706
    ด.ญ.กานดาวดี    ใจสุข
2/1  
3 53748
    ด.ช.วรปรัชญ์    จันทรมูล
2/1  
4 53883
    ด.ญ.สลิลลา ทำบุญ    โพโพโลสกี
2/1  
5 53886
    ด.ญ.ธัญญาลักษณ์    เหลืองอรุณ
2/1  
6 53980
    ด.ญ.ชุติกาญจน์    คมศาสตรา
2/1  
7 54090
    ด.ช.ยูทง    หวัง
2/1  
8 54106
    ด.ช.เก๋อเติงปาถู    หลี่
2/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน