โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กิจกรรมชุมนุม First Aid YRC (งานอนามัยโรงเรียน)       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี   
สถานที่เรียน :  เรือนพยาบาล   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:55:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51720
    น.ส.ศิรดา    วงค์ษา
4/1  
2 52268
    น.ส.ลภัสนันท์    แก้วบุตร
4/17  
3 54406
    น.ส.จิตชยา    โพธิ์ชัย
4/10  
4 54393
    น.ส.กัญญารัตน์    เข็มทอง
4/9  
5 54337
    น.ส.จารุพร    โพธิ์ชัย
4/9  
6 52194
    น.ส.ชนัญชิดา    เพ็ชรเปี่ยม
4/9  
7 54468
    น.ส.บุญญกานต์    เผือกคำ
4/1  
8 52227
    นายชยพล    ปัญญาธรรม
4/1  
9 52093
    น.ส.สุกฤตา    วงค์สวัสดิ์
4/1  
10 51986
    น.ส.ธนัญชนก    เยาวโสภา
4/1  
11 51937
    น.ส.ปาณปวีณ์    สีลาเม
4/1  
12 51905
    น.ส.ภิชชญา    มงคลพันธ์
4/1  
13 51870
    น.ส.สุพิชชา    เต็มใจ
4/1  
14 51198
    น.ส.ธัญญฑ์ชนก    นันโท
5/14  
15 51202
    น.ส.พิมพ์ชนก    นุตละ
5/14  
16 51357
    นายนพนันท์    ศรีทุมมา
5/14  
17 51538
    น.ส.ณัฐพร    บุญฟู
5/14  
18 51539
    น.ส.ณัฐมน    บุญฟู
5/14  
19 51079
    น.ส.นัฐฐยา    สง่าพจนากุล
5/14  
20 51045
    น.ส.เมธาวี    วัฒนเชษฐ์
5/14  
21 50929
    นายธเนศ    โรจน์ฤดากร
5/14  
22 54041
    น.ส.บุษรา    อภัยโรจน์
5/6  
23 53611
    น.ส.รวินท์นิภา    สุภาจันทร์สุข
5/6  
24 53590
    น.ส.นันท์นภัส    กาศกุล
5/6  
25 51239
    น.ส.กนกวรรณ    พุ่มไม้
5/6  
26 51230
    น.ส.สริตา    วงค์สุวรรณ์
5/6  
27 51579
    น.ส.ธนัชพร    ไชยยอง
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน