โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/2       ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกัญญา เหมืองสอง, ครูกุลชาติ ชัยมงคล   
สถานที่เรียน :  ห้อง 1231   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 15:19:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50038
    น.ส.ธนภรณ์    เรือนพันธ์
6/2  
2 50755
    นายโคทาโร่    คาวาคามิ
6/2  
3 50820
    น.ส.อภิชญา    ทุมา
6/2  
4 50910
    น.ส.บุริมนาถ    สุทธหลวง
6/2  
5 52540
    น.ส.สุชานันท์    จันทร์ดี
6/2  
6 52635
    น.ส.พลอยนารี    บุญกนก
6/2  
7 52666
    น.ส.ตะวันวาด    นันทวงค์
6/2  
8 52694
    นายธนภัทร    วงค์ไฝ
6/2  
9 52821
    นายกานต์    สุขสันต์
6/2  
10 53157
    น.ส.ธันย์ชนก    ตาบัง
6/2  
11 53163
    นายเมธี    เครือสมบัติ
6/2  
12 53167
    น.ส.ศศิกานต์    คำมูล
6/2  
13 50724
    น.ส.ชุติกาญจน์    สุพรรณรัตน์
6/2  
14 50711
    น.ส.วิภาวี    วิลัย
6/2  
15 50050
    น.ส.รุจิรา    ยะวัน
6/2  
16 50214
    น.ส.ธนาดานันท์    มอแลกู่
6/2  
17 50234
    น.ส.ปัญญ์ชลี    วิมล
6/2  
18 50438
    น.ส.ณภัทรสิริ    ไตรเดช
6/2  
19 50448
    น.ส.กัญญาณัฐ    ชุ่มคำ
6/2  
20 50466
    นายภัคพล    คงเขียว
6/2  
21 50468
    น.ส.ชวัลภร    วิภาพรรณ
6/2  
22 50478
    น.ส.พรกมล    ธงเงิน
6/2  
23 50486
    น.ส.ปพิชญา    ทวีกุล
6/2  
24 50588
    นายภูมิ    เหลี่ยมวานิช
6/2  
25 50628
    น.ส.ธนาภา    วิบูลย์กิจจาทร
6/2  
26 53173
    น.ส.สุกฤตา    อินทนนท์
6/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน