โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YEP-YIP BASKETBALL       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Michael Solivan,ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์   
สถานที่เรียน :  สนาม   วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 18:09:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54520
    ด.ช.วิริทธิพล    พลสิทธิ์
1/1  
2 54530
    ด.ญ.นมัสสิการ    ชำนาญกิจ
1/1  
3 54639
    ด.ญ.ธัญจิรา    ปานหงศา
1/1  
4 54788
    ด.ญ.อริญรดา    กองอะรินทร์
1/1  
5 54795
    ด.ช.นราวิชญ์    หน่อสุวรรณ
1/1  
6 54427
    ด.ช.สพานทอง    ภูสิริพัฒนานนท์
1/2  
7 53997
    ด.ช.ชยธร    อาริกา
2/2  
8 53940
    ด.ช.เกียรติศักดิ์    บุญธิ
2/1  
9 53738
    ด.ช.เตชธรรม    เตจะโส
2/1  
10 53728
    ด.ช.จัสติน แมทธิว    อิสราเอล
2/1  
11 53694
    ด.ช.ธนวัฒน์    กล้าจริง
2/1  
12 53527
    ด.ช.จิรภัทร    ปันดงเขียว
2/1  
13 52609
    ด.ช.จิรายุ    เปียงเถิน
3/2  
14 52640
    ด.ช.นภัสกร    แสนใจ
3/2  
15 52654
    ด.ญ.สุรางค์พิมล    ศรีดอนชัย
3/2  
16 52668
    ด.ช.ภูริพันธ์    เตชะมหพันธ์
3/2  
17 52720
    ด.ญ.กมลฉัตร    สุวรรณดุก
3/2  
18 52754
    ด.ญ.อษิฎา    อยู่สำราญ
3/2  
19 52762
    ด.ญ.ธนากาญจน์    สายอุดต๊ะ
3/2  
20 53200
    ด.ญ.พรรัมภา    น้อยสกุล
3/2  
21 52606
    ด.ช.พิชญะ    พานพุฒ
3/2  
22 52588
    ด.ช.ณฐพร    สมสกีสิทธิ์
3/2  
23 52600
    ด.ช.สรวิชญ์    ชัดเจน
3/1  
24 52604
    ด.ช.สรวิชญ์    จินาวงค์
3/1  
25 52656
    ด.ช.ชีวานนท์    จรัสนิวัฒน์
3/1  
26 52769
    ด.ช.ปริยากร    ใจอินทร์
3/1  
27 52787
    ด.ช.ภูวดล    ขุนงามขำ
3/1  
28 53093
    ด.ช.พชร    ช่ำชอง
3/1  
29 53222
    ด.ช.ปฏิภาณ    จินะ
3/1  
30 52564
    ด.ญ.นิชา    ยังประดิษฐ
3/2  
31 53255
    ด.ช.จิรวัฒน์    ปัญญาโน
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 31 คน