โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Chess Club      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : Harold Dan Cabalida   
สถานที่เรียน :  อาคาร 3   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:36:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54701
    น.ส.นภัส    ขันตรี
4/1  
2 52394
    นายวรเมธ    อินสา
4/17  
3 54705
    นายป้องเกียรติ    เมฆแสน
4/16  
4 54584
    นายอภิวิชญ์    กาพุทธิ์
4/16  
5 54488
    น.ส.ชุติกาญจน์    เขียวใจ
4/16  
6 51987
    นายคณิน    ชำนาญกิจ
4/16  
7 51732
    นายธนกฤต    บวรเลิศศักดา
4/16  
8 54684
    นายพัชรพล    ทรงสกุล
4/7  
9 52123
    นายรณกร    ณ ลำพูน
4/5  
10 50949
    นายบรูเออร์ เท็ต    เฮาส์โฮลเดอร์
5/16  
11 50988
    น.ส.ฐิติรัตน์    บวรเลิศศักดา
5/16  
12 53766
    น.ส.แสงหล้า    ฮากรีฟ
5/16  
13 54009
    นายนราวิชญ์    กันทะวงค์
5/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน