โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  DIY Club      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : T.Cirilo Ortega Lim,ครูธนาอร โหละสุต   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:00:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50936
    นายณัฐพันธ์    รัตนะ
5/16  
2 53963
    น.ส.นภาตรา    บุญอ้วน
5/16  
3 53891
    น.ส.ญาดา    คีรีภูวดล
5/16  
4 53808
    น.ส.นราวดี    ทิพย์สุวรรณ์
5/16  
5 53793
    น.ส.กัญญาณัฐ    นันธิ
5/16  
6 53788
    น.ส.พิชามญช์    สร้อยระย้า
5/16  
7 53751
    น.ส.กิตติลัลน์    กิติศรีวรพันธุ์
5/16  
8 53663
    น.ส.นภัฐษภรณ์    สิกขะสุขุมพัฒน์
5/16  
9 53629
    น.ส.เบญญพร    รตาคุณานนต์
5/16  
10 51527
    น.ส.สิรินทร์ญา    พิธานวรรณกุล
5/16  
11 51279
    น.ส.ชาลิสา    ถาเขียว
5/16  
12 50984
    น.ส.กนต์ระพี    เดชะ
5/16  
13 50959
    น.ส.จันทมณี    จันทร์ใจวงค์
5/16  
14 50951
    น.ส.กชพร    ไชยศรี
5/16  
15 53964
    น.ส.ฐิติชญาน์    สายไฮคำ
5/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน