โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสาจราจร      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นายสุรชัย พฤกษาสกุล   
สถานที่เรียน :  สปย    วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:09:44 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54507
    ด.ช.ตฤณณรัชฐ์    วงศ์ษานันท์
1/6  
2 54180
    ด.ช.ปุณณ์ณวุฒิ    นิลทพันธ์
1/11  
3 54532
    ด.ช.ดุจชนก    เผื่อนโภคา
1/14  
4 52947
    ด.ญ.พิจิตรา    เอ็มโอด
3/5  
5 53073
    ด.ญ.เกื้อหนุน    ไชยวงค์
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน