โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมล้านนาศึกษา​ (ม.ต้น)​      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์, ครูกวิน นวลแก้ว   
สถานที่เรียน :  อาคารเรือนแก้ว(ชั้น​ 2)   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:11:44 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54240
    ด.ญ.วีรกานต์    จันทราช
1/4  
2 54215
    ด.ญ.กวินทิพย์    จงทวีไพโรจน์
1/15  
3 54689
    ด.ญ.สุชญา    ปราบสมรชัย
1/9  
4 54688
    ด.ญ.ศศิชา    มิ่งลดาพร
1/9  
5 54562
    ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ์    จักสี
1/7  
6 54219
    ด.ญ.กานต์ธีรา    คำเรือง
1/7  
7 54132
    ด.ญ.ณัฐกมล    อินชัย
1/6  
8 54542
    ด.ญ.วิลันดา    ดีสา
1/4  
9 54058
    ด.ญ.นิรัชพร    เตจ๊ะวันดี
2/7  
10 53681
    ด.ญ.ณัฐณิชา    วุฒิอิ่น
2/7  
11 53500
    ด.ญ.ธีราดา    วันสม
2/7  
12 53365
    ด.ญ.กวินธิดา    สุขแก้ว
2/7  
13 54033
    ด.ช.ศุภณัฐ    คำสุรีย์
2/4  
14 53787
    ด.ญ.ภาวิตา    ทิพย์สิงห์
2/4  
15 54082
    ด.ญ.ธิติยา    อดิเรก
2/4  
16 53330
    ด.ญ.ธนพร    อินทรัตน์
2/4  
17 53340
    ด.ญ.วราลี    มุ่งดี
2/4  
18 53391
    ด.ญ.พิชญาภา    ภัทรางกุล
2/4  
19 53645
    ด.ญ.ปิยะนัท    ทองสุข
2/4  
20 53688
    ด.ญ.ชนัญชิดา    อินตายวง
2/4  
21 52786
    ด.ช.ปฏิภาณ    มูชัย
3/9  
22 52757
    ด.ช.กานต์    ดำมี
3/9  
23 52730
    ด.ช.ชยกร    วิบุลกิติ์
3/9  
24 53075
    ด.ช.จิรเวช    ดันทะมิตร
3/4  
25 52972
    ด.ช.ณวัฒน์    ภักดีศิริวงค์
3/4  
26 52938
    ด.ช.ศิรศักดิ์    กันทา
3/4  
27 52895
    ด.ช.ณัฐนันท์    สายทอง
3/3  
28 52979
    ด.ช.ฐณวัชท์    สุภาคำ
3/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน