โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 3      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวนราพร ญาณไพศาล   
สถานที่เรียน :  อาคาร13 ชั้น1   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:30:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50413
    นายศุภกิตติ์    กองแก้ว
6/2  
2 50696
    นายศุภกิจ    พยุงศิริผล
6/8  
3 50018
    นายรัฐชัย    ลือราช
6/10  
4 50208
    นายศิลา    เสนาพงษ์
6/10  
5 50258
    นายอินทนินท์    รุจิระชัยมงคล
6/10  
6 50439
    นายรัชชานนท์    ถิ่นไกล
6/10  
7 50511
    นายศุภกานต์    ตาวงค์
6/10  
8 50469
    นายรัตนเกียรติ    พงษ์สุวรรณ์
6/11  
9 51841
    นายสรพรรธน์    พ่วงภิญโญ
6/11  
10 50902
    นายวัชรพล    วงค์หาญ
6/12  
11 53252
    นายรชต    เก่งกล้า
6/12  
12 50497
    นายยศภาคย์    ปัญญาเป็ง
6/13  
13 52695
    นายวีรภัทร    เขตต์โลก
6/13  
14 50340
    นายวุฒิกร    นวลสนิท
6/14  
15 50554
    นายวรธน    วรรธนะวาสิน
6/16  
16 50463
    นายอัครวินท์    นามวงษ์
6/8  
17 53135
    นายวรชน    ลึแฮ
6/7  
18 52818
    นายวีรวุฒิ    รัตนมงคล
6/7  
19 50489
    นายรักษาพงษ์    ไชยวงษา
6/2  
20 52592
    น.ส.ปิยะดา    สุทา
6/2  
21 53184
    นายอธิษฐ์    เทียนชัยสิริกุล
6/2  
22 50455
    นายอชิระ    วิไล
6/3  
23 50864
    น.ส.ภคอรณิชา    วงศ์จันทร์ทิพย์
6/3  
24 52538
    นายวุฒิภัทร    อินตาชัย
6/3  
25 52699
    น.ส.ภคพร    ชินะวรพงศ์
6/3  
26 50344
    นายสหัสา    ดวงทิพย์
6/4  
27 50415
    นายศุภกานต์    กองแก้ว
6/4  
28 50101
    นายศุภกร    บำรุงศรี
6/5  
29 50233
    นายอนุทธัต    สุวรรณลพ
6/5  
30 50680
    นายศุภกร    อนุไชย
6/5  
31 50551
    นายสิรภพ    ช่องดารากุล
6/6  
32 52633
    นายวสวัตติ์    เขียวพรม
6/6  
33 52559
    นายรัชชานนท์    ยะยอง
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 33 คน