โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  การแปรรูปอาหารและงานเกษตร      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางสาววิจิตตรี ภักดี,นางสาวอารียา อำนวยพรเลิศ   
สถานที่เรียน :  อาคาร6 ห้อง 616 และ โรงเกษตรผักไฮโดรโปนิกส์   วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:42:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51750
    น.ส.ชมพูนิกข์    ขวัญคำ
4/3  
2 51975
    น.ส.ปรมาพร    มูลสมบัติ
4/3  
3 52420
    น.ส.จัสมิน    ดอกเกียง
4/12  
4 54493
    น.ส.กฤตพร    คชสาร
4/12  
5 54508
    นายภาณุพงษ์    บริวงค์
4/12  
6 53578
    น.ส.ศศิประภา    แสงเพชร
5/6  
7 53918
    น.ส.เบญญทิพย์    ธุระกิจ
5/6  
8 51140
    น.ส.ภูริชญา    หล้านวล
5/7  
9 51529
    น.ส.อัจฉราพร    พุทธิ
5/7  
10 51496
    น.ส.อมีนา    ปัญญาติ๊บ
5/6  
11 51281
    น.ส.จิราพัชร    ศรีเมืองมูล
5/6  
12 51280
    น.ส.จุฑามาศ    ถาดคำ
5/6  
13 51276
    น.ส.นันท์ณภัทร    วงค์มหาวัน
5/6  
14 51244
    น.ส.ธมลวรรณ    เรือนใจ
5/6  
15 53847
    นายธนพลวัฒน์    เฉิดพงษ์ตระกูล
5/5  
16 51627
    นายกรวิชญ์    บุญพรประเสริฐ
5/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน