โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เรียนรู้กับครูการงาน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครู พิกุล บำเรอจิตต์,ครู สิริราช ดาวเลิศ,ครู กิตติกันต์ ฟ้าแลบ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 6 ห้อง 612   วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:04:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54469
    ด.ช.นทีธร    เศรษฐเมือง
1/6  
2 54506
    ด.ญ.พิมพ์สุรดิษ    ปันเงิน
1/6  
3 54545
    ด.ญ.ฉัตรดรุณี    ธนะปัญโญ
1/6  
4 53957
    ด.ญ.ปานตะวัน    ทองแท้
2/10  
5 53815
    ด.ญ.เปมิกา    ปานต๊ะระษี
2/10  
6 53548
    ด.ญ.ชยานินท์    ชัยศรี
2/10  
7 53543
    ด.ญ.กัญจน์กร    ศรีวิชัย
2/10  
8 53523
    ด.ญ.ณิชารี    ป้อม
2/10  
9 53516
    ด.ญ.ขวัญตระกูล    มนทนม
2/10  
10 53491
    ด.ญ.กนกวรรณ    เมืองลือ
2/10  
11 53450
    ด.ญ.สุพิชฌาย์    ณ​ วรรณติ๊บ
2/6  
12 53685
    ด.ญ.ญาฎา    ปินตา
2/6  
13 54049
    ด.ญ.ณิชชา    ศิริธร
2/6  
14 53371
    ด.ญ.ศิริญญา    พุทธพงศ์
2/7  
15 53405
    ด.ช.สิรภพ    กันทับ
2/10  
16 52616
    ด.ช.บรรณวัชร    กลิ่นใหญ่
3/10  
17 52646
    ด.ช.ปกรณ์วิชญ์    คันธามารัตน์
3/10  
18 52650
    ด.ช.กันตภณ    สามใจ
3/10  
19 52795
    ด.ช.วีรดนย์    โตเขียว
3/10  
20 53042
    ด.ช.กรวิชญ์    บุญธิ
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน