โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ํํYRC go Green ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร   
สถานที่เรียน :  ห้องเรียนสีเขียว   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:08:09 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51838
    นายภัคพล    สีแดง
4/7  
2 54341
    นายอัฐกร    นันไชย
4/7  
3 54463
    นายณฐภัทร    กันทะวงค์
4/7  
4 51692
    น.ส.ปภิชญา    ลีลานุช
4/10  
5 54617
    น.ส.เบญจวรรณ    สุนันต๊ะ
4/16  
6 54329
    นายอัคคพล    แก้วเคียงคำ
4/17  
7 51421
    น.ส.เกตน์สิรี    กุณามณี
5/11  
8 51429
    น.ส.ทีปการัต    นำชัย
5/11  
9 51489
    น.ส.ทิพยาภรณ์    คำลาพิช
5/11  
10 53853
    น.ส.ณัฐณิชา    คำเย็น
5/11  
11 54080
    น.ส.ศรีกมล    ศิริวงค์
5/11  
12 51373
    น.ส.ฤทัยชนก    คำปา
5/11  
13 51347
    น.ส.รัฐริกา    พงษ์คำมูล
5/11  
14 51150
    น.ส.ศิญา    วัฒนา
5/11  
15 50940
    นายอิศวะ    พุทธพงศ์
5/11  
16 50550
    น.ส.มณฑกานต์    จิวเจริญ
5/11  
17 51351
    น.ส.ลภัสรดา    แก้วฟุ่น
5/7  
18 51329
    น.ส.วิกันดา    กนกนิรันดร
5/7  
19 51646
    น.ส.ณัฐนันท์    ศรีวิชัย
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน