โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Smart Scout YRC      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวิชิต สอาดล้วน   
สถานที่เรียน :  ห้องลูกเสือ อาคาร 10   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 15:11:42 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54678
    ด.ช.อภิรักษ์    เจียมกุล
1/4  
2 54260
    ด.ช.พชรพล    มงคล
1/6  
3 54295
    ด.ช.ธีรพงษ์    วงค์วัฒนา
1/6  
4 54484
    ด.ช.ปิยบุตร    ปิชัยนะ
1/6  
5 53779
    ด.ช.พชรพล    ยอดคำลือ
2/10  
6 53831
    ด.ช.นาวิน    แซ่เตีย
2/8  
7 54062
    ด.ช.จุลณวัฒน์    เพ็ชรชัย
2/4  
8 53337
    ด.ช.บุณยกร    บัตรเจริญ
2/4  
9 52944
    ด.ช.ภูวดล    กาวิปลูก
3/4  
10 52779
    ด.ช.ธีระกรินทร์    ทองเพ็ญ
3/9  
11 52803
    ด.ช.จิรวศิน    พรหมมินทร์
3/9  
12 52618
    ด.ช.กรกฏ    ไจยะ
3/10  
13 53017
    ด.ช.ธนพนธ์    พรมใจดี
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน