โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  A-Math      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจารุวรรณ ศริจันทร์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1237   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:55:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54580
    ด.ช.อัฐถานนท์    บุญฟอง
1/2  
2 54237
    ด.ช.ธนกฤต    ธาตุทอง
1/13  
3 54229
    ด.ญ.ณชรต    นิลพันธุ์
1/13  
4 54167
    ด.ช.ภูมิพัฒน์    สังข์ทอง
1/13  
5 54354
    ด.ญ.อธิชา    ยิ่งยอด
1/12  
6 54156
    ด.ญ.กวิสรา    ณ วรรณมา
1/12  
7 54642
    ด.ช.ปาณัสม์    หน่อพุธ
1/10  
8 54550
    ด.ช.ณัฐภัทร    สาภู
1/10  
9 54518
    ด.ช.ฐสิษฐ์    บัวรัตน์
1/10  
10 54780
    ด.ช.ณฐพัฒน์    บุญสุวรรณ์
1/2  
11 54145
    ด.ช.ภูริช    เอกสุธรรม
1/8  
12 54152
    ด.ญ.กฤตยา    เจียระไนรุ่งโรจน์
1/8  
13 54160
    ด.ญ.นัทธ์ชนัน    สุทธิเดชารัชต์
1/8  
14 54577
    ด.ช.ธนวินท์    เจษฎากานต์
1/8  
15 54435
    ด.ญ.จารุพิชญา    ปัญญา
1/10  
16 54809
    ด.ญ.ณัฐภัสสร    จินดารัตน์
1/13  
17 52585
    ด.ญ.ณิชกานต์    มาก๋า
3/7  
18 52677
    ด.ญ.อัจฉราภา    ใจคำมูล
3/7  
19 53298
    ด.ญ.อินทนินท์    อินทรศรี
3/7  
20 52581
    ด.ช.สรวุชญ์    อุทัศ
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน