โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น       ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : นายสุกฤษฏิ์ ศรีมา   
สถานที่เรียน :  อาคาร 3   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:45:29 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52784
    ด.ช.ฐิติวุฒิ    โปร่งสระ
3/12  
2 53011
    ด.ช.สิริวุฒิ    แดงอุดม
3/12  
3 52998
    ด.ญ.อัญชลีพร    บุญสม
3/12  
4 52985
    ด.ช.กฤศณัฏฐ์    สาระคำ
3/12  
5 52960
    ด.ญ.ปิยธิดา    ฤทัยงามยิ่ง
3/12  
6 52955
    ด.ญ.ยุพิน    สุมา
3/12  
7 52908
    ด.ญ.ชีวาพร    ปวงจักร์ทา
3/12  
8 52866
    ด.ญ.นัฐชนันท์    บัวแก้ว
3/12  
9 52857
    ด.ช.วรภพ    กี้ใจ
3/12  
10 53061
    ด.ญ.กัญญาณัฐ    ทะนะมูล
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน