โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เยาวชนคุณธรรม      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนฤมล ดวงสร้อย , ครูปุญญิสา อายุยืน   
สถานที่เรียน :  ห้องงประชุม สปย หรือ ตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียนหรือแหล่งเรียนคนอกห้องเรียน   วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:55:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54432
    ด.ญ.ณิชกมล    บัวตรง
1/3  
2 54691
    ด.ญ.นันทพัสส์    วรยศตระกูล
1/10  
3 54737
    ด.ญ.ภคพร    แสนศรี
1/10  
4 54431
    ด.ญ.อารยา    บุญสง่า
1/13  
5 53521
    ด.ญ.เอวา    แซ่หวัง
2/11  
6 54064
    ด.ช.ปุณณกันต์    ศรีเทพ
2/3  
7 53109
    ด.ช.ตะวัน    หลิน
3/13  
8 53069
    ด.ช.ภูริทัต    อภิชัย
3/13  
9 52964
    ด.ช.ธีรพงษ์    วงค์สิงห์คำ
3/13  
10 52892
    ด.ช.ธนกฤต    วงษ์กาญจนกุล
3/13  
11 52884
    ด.ช.นครธน    มูลไฝ
3/13  
12 52853
    ด.ช.นพธรรม​    แก้วมูล
3/13  
13 52897
    ด.ช.ปฏิพล    พิชัย
3/5  
14 52860
    ด.ญ.พัชญ์ชิสา    พิมุน
3/4  
15 52904
    ด.ช.ชิษณุพงศ์    แสนศรี
3/3  
16 53300
    ด.ช.ภูมิเมธัส​    บริบูรณ์​ทรัพย์
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน