โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ฟุตบอล YRC league มัธยมศึกษาตอนต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูพันธกิจ โพธิ, ครูวัชรพงษ์ ธนันศรี, ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์    
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:57:00 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54567
    ด.ช.กตัญญู    โนจ๊ะ
1/14  
2 54188
    ด.ช.กวินภพ    สามใจ
1/8  
3 54176
    ด.ช.อัฐวุฒ    เรือนงาม
1/8  
4 54166
    ด.ช.วชิระ    ยมวนา
1/8  
5 54221
    ด.ช.จารุภัทร    อรุณสิทธิ์
1/7  
6 54184
    ด.ช.รณัสถ์ชัย    ชูยกปิ่น
1/7  
7 54497
    ด.ช.ชานนท์    จอมขันเงิน
1/6  
8 54495
    ด.ช.ธีราทัต    สารรุน
1/6  
9 54420
    ด.ช.ธัญเทพ     โมตาลี
1/6  
10 54635
    ด.ช.ชลาทิตย์    จุมปาลี
1/8  
11 54692
    ด.ช.อธิชนม์    จันทร์ต๊ะวงค์
1/8  
12 54784
    ด.ช.พลวรัตถ์    ไชยวัฒน์ธำรง
1/8  
13 54675
    ด.ช.พิชาภพ    โหละสุต
1/13  
14 54210
    ด.ช.ศิวกร    มงคลเทพ
1/13  
15 54141
    ด.ช.ภูริณัฐ    เพียงใจ
1/13  
16 54648
    ด.ช.ณฐนน    มหาวงษ์
1/12  
17 54318
    ด.ช.ราเมศวร์    ลุงตา
1/11  
18 54560
    ด.ช.ศักย์ศรณ์    ปิงไฝ
1/10  
19 54369
    ด.ช.กฤตยชญ์    อุ่นคำ
1/10  
20 54727
    ด.ช.ฉัตรนันทรัชม์    พิศวงปราการ
1/9  
21 54568
    ด.ช.พรหมพิริยะ    พรหมเผ่า
1/5  
22 54543
    ด.ช.กวินท์    เรืองกิจคณิต
1/5  
23 54299
    ด.ช.ณัฐกัณย์    ธัญเสรีวงศ์
1/4  
24 54272
    ด.ช.กฤตธี    ดูใจ
1/4  
25 54208
    ด.ช.กานต์    พิเชฐกุลสัมพันธ์
1/4  
26 54203
    ด.ช.เตชินท์    เตชะสา
1/4  
27 54154
    ด.ช.ชญานนท์    ปิ่นคำ
1/4  
28 54135
    ด.ช.แทนคุณ    คุ้มมณี
1/4  
29 54248
    ด.ช.พีระพล    ชัยวงค์
1/3  
30 54211
    ด.ช.ธิปทาน    เต๋จ๊ะ
1/3  
31 54694
    ด.ช.ชนากานต์    มหาวัน
1/2  
32 54313
    ด.ช.กันตภัชญ์    จองเซ
1/4  
33 54321
    ด.ช.ก้องภพ    มีมาก
1/4  
34 54500
    ด.ช.ติณห์    ปัญญาดี
1/5  
35 54407
    ด.ช.ภูวริศ    งามสมหาญ
1/5  
36 54403
    ด.ช.ธนาธิป    สมจันทรา
1/5  
37 54399
    ด.ช.ปรัชญา     พิมพานนท์
1/5  
38 54304
    ด.ช.วิกรม    ศรีวุฒิเจริญพร
1/5  
39 54137
    ด.ช.ภูดิส    ศรีเดชะกุล
1/5  
40 54723
    ด.ช.อรรถนนท์    พึ่งบุญ ณ อยุธยา
1/4  
41 54524
    ด.ช.ฐปนนท์    อ่อนช่อน
1/4  
42 54462
    ด.ช.ธนกฤต    ประพิน
1/4  
43 53722
    ด.ช.อธิษฐ์    สุขแจ่มใส
2/8  
44 54067
    ด.ช.คุณัญญา    คุณาสวัสดิ์
2/6  
45 54025
    ด.ช.ภคิน    รัตนคำแปง
2/6  
46 53975
    ด.ช.ศิริพงษ์    วีระวรรณ
2/6  
47 53946
    ด.ช.อดิวิศว์     สอนศรี
2/6  
48 53431
    ด.ช.ณัฐวัตร    เงินท๊อก
2/9  
49 53480
    ด.ช.ปุญญพัฒน์    เทพซาว
2/10  
50 53863
    ด.ช.คณิศร    ชุมทอง
2/10  
51 53517
    ด.ช.ณัฐภูมิ    ยะปัน
2/12  
52 53561
    ด.ช.แทนคุณ    ไชยวุฒิ
2/12  
53 54103
    ด.ช.เภียว    โมกขะสมิต
2/14  
54 53463
    ด.ช.สายน้ำ    แสนบุญศรี
2/15  
55 53683
    ด.ช.บริทัตต์    ศิริบูรณ์
2/6  
56 53411
    ด.ช.ทูนขวัญ    เจริญดี
2/6  
57 53395
    ด.ช.ดุษฎี    ซำศิริ
2/5  
58 53649
    ด.ช.วรทย์    กันทะเสน
2/3  
59 54066
    ด.ช.คุณานนท์    คุณาสวัสดิ์
2/3  
60 54087
    ด.ช.ณัฐรัฐ    ทาทอง
2/3  
61 53333
    ด.ช.พิสุทธิ์    ตุ่นแก้ว
2/4  
62 53352
    ด.ช.ภาคิน    เลิศทรัพย์ไพศาล
2/4  
63 53381
    ด.ช.จงรักษ์    รัศมีเจริญ
2/4  
64 53410
    ด.ช.กรวิชญ์    เทพวงค์
2/4  
65 53786
    ด.ช.ปฎิภพ    โยธา
2/4  
66 53796
    ด.ช.ธีรภัทร์    อารีราษฎร์
2/4  
67 53906
    ด.ช.ชินกฤต    นันทสมบรูณ์
2/4  
68 54086
    ด.ช.ภาคภูมิ    ใจเงิน
2/4  
69 54098
    ด.ช.ธนภัทร    อารีราษฎร์
2/4  
70 52915
    ด.ช.ธนดล    กาละนัง
3/11  
71 52773
    ด.ช.พรปิยะ    เหลืองสุวรรณ์
3/11  
72 52629
    ด.ช.ปกป้อง    โยธินสิริวัฒนา
3/11  
73 52613
    ด.ช.คุณานนต์    ใจคำ
3/9  
74 53067
    ด.ช.ภูพชร    จิโน
3/7  
75 53027
    ด.ช.ตุลา    บุญเป็ง
3/7  
76 52851
    ด.ช.สกลทิวัตถ์    ศรีเดช
3/12  
77 52855
    ด.ช.สิรศักดิ์    น้อยหลู่
3/12  
78 52936
    ด.ช.ศุภฤกษ์    เเสนหลี
3/12  
79 53026
    ด.ช.ชริน    ชัยเรืองสุข
3/12  
80 53051
    ด.ช.กิตติวินท์    ตุ้ยตามพันธ์
3/12  
81 53059
    ด.ช.สุนันท์    แสนทอง
3/12  
82 53079
    ด.ช.ธนัช    สมจิตต์
3/12  
83 53100
    ด.ช.ศุภวิชญ์    ต้อตานา
3/12  
84 53182
    ด.ช.อัศนัย    อูปเงิน
3/12  
85 52574
    ด.ช.ธีรภัทร    คำเย็น
3/5  
86 52924
    ด.ช.เศรษฐพิชญ์​    วงศ์​ฝั้น
3/7  
87 52785
    ด.ช.คุระ​โตะ​    ทานากะ
3/7  
88 52905
    ด.ช.พงษ์สพัฒน์    บรรลือ
3/3  
89 53025
    ด.ช.ชลิต    ชัยเรืองสุข
3/3  
90 53223
    ด.ช.จิรายุ    ถือทอง
3/3  
91 53233
    ด.ช.ธนนทัช    ก่าคำ
3/3  
92 53088
    ด.ช.วรัญญู    ธารา
3/4  
93 53197
    ด.ช.กันตพัฒน์    พิทยสุขอนันต์
3/4  
94 53210
    ด.ช.ศุภัช    ภิบาลวงษ์
3/4  
95 53220
    ด.ช.ณัฐนันท์    ศรีสุขเกษม
3/4  
96 53236
    ด.ช.พชรธรณ์    ยอดวงศ์
3/4  
97 52903
    ด.ช.พุฒิพงศ์    มนูญพาณิชย์
3/5  
98 52909
    ด.ช.รัฐนันท์    ไชยแก้ว
3/5  
99 52874
    ด.ช.กรพัชร์    แจ้งจันทร์
3/6  
100 53095
    ด.ช.แทนคุณ    ปราบพาล
3/6  
101 53239
    ด.ช.ภัทรนนท์    วงศ์ภาคำ
3/6  
102 53275
    ด.ช.นันทิพัตน์    วงค์คม
3/6  
103 53291
    ด.ช.ณฐกร    นิติกุลชินภาค
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 103 คน