โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English Variety       ระดับชั้น  : ม. 2
ครูที่ปรึกษา : ครูปรารถนา จีนาใหม่   
สถานที่เรียน :  อาคาร2 ชั้น2    วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 02:17:27 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52655
    ด.ช.หริศ    ศรีคาน
3/10  
2 52717
    ด.ช.สุประวีณ์    ผาสุก
3/10  
3 52721
    ด.ช.ศักยวิชญ์    สวัสดิ์ปกรณ์
3/10  
4 54587
    ด.ช.จักริน    ธรรมอักษร
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน