โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชมรมตะกร้อ      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : นายศุภชาติ พุงขาว   
สถานที่เรียน :     วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 22:00:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54552
    ด.ช.รัชชาพงษ์    เกษพรหม
1/1  
2 54202
    ด.ช.สิงหา    ทองใจ
1/13  
3 54149
    ด.ช.กฤษณพัฒน์    ปิมปา
1/13  
4 54476
    ด.ช.กันต์กวี    มูลคำ
1/10  
5 54636
    ด.ช.นราธิป    หน่อคำศักดิ์
1/6  
6 54622
    ด.ช.ณัฐธพงษ์    อ่อนถา
1/6  
7 54492
    ด.ช.ภูริทัต    จิรภาสชยังกูร
1/6  
8 54409
    ด.ญ.ธนัญญา     วงศ์ศรีเผือก
1/6  
9 54627
    ด.ช.สถิตคุณ    ค่อยประเสริฐ
1/5  
10 54601
    ด.ช.สถิตคุณ    ผิวงาม
1/5  
11 54413
    ด.ช.ธีร์ธวัช    กันธิยะ
1/5  
12 54408
    ด.ช.คุณพัฒน์    หล้าตุ้ย
1/5  
13 54404
    ด.ช.ฐิติพันธ์    ขันแก้ว
1/5  
14 54771
    ด.ช.ธนพัฒ    นามธง
1/3  
15 54812
    ด.ช.ธนกฤต    บุญเรือง
1/2  
16 54573
    ด.ช.ณัฐรัชต์    แสงแอ่น
1/2  
17 54793
    ด.ช.ทินภัทร    การขยัน
1/1  
18 54296
    ด.ญ.กมลลักษณ์    แซ่ตวน
1/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน