โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Social Reader       ระดับชั้น  : ม. 5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภารัตน์ คากิซากิ   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์สังคมศึกษา   วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:05:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน