โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 กลุ่มที่2      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูบุญนเรศ อ่อนหวาน   
สถานที่เรียน :  ชั้น1 อาคาร13   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:17:15 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53591
    นายพลวรรธน์    กิ่งก้าน
5/17  
2 51420
    นายพอเพียง    แสงคำเฉลียง
5/12  
3 51369
    นายนภัสกร    ขันตี
5/12  
4 51229
    นายธัญพิสิษฐ์    ฉนวนจิตร
5/12  
5 51209
    นายธนวัชร    ปิงวัง
5/12  
6 51167
    นายปัณณวัฒน์    สัมพันธ์กิจ
5/12  
7 51486
    นายธฤษณุ    วงษ์เทพ
5/11  
8 54081
    นายธนินโชตน์    ปวงพรพิพัฒน์
5/10  
9 53600
    นายปัณณวัฒน์    จันทร์นวล
5/10  
10 51601
    นายนภสินธุ์    ปั้นกำไร
5/10  
11 51531
    นายบุญยวีร์    บุญรสศักดิ์
5/10  
12 53965
    นายปริญ    จงสถิตย์คุณ
5/9  
13 53606
    นายปภิณพิทย์    ใจน่าน
5/9  
14 54047
    นายปวริศร์    สิทธิสอน
5/12  
15 51208
    นายเทพพิทักษ์    สดับ
5/13  
16 53581
    นายนิธิกร    เรือนงาม
5/17  
17 53569
    นายพลาธิป    สินธุวณิก
5/17  
18 51134
    นายเตชินท์    ฟูเต็ม
5/16  
19 50979
    นายนนทพัทธ์    ธุมาญากร
5/16  
20 50930
    นายปภังกร    ปัญญาราช
5/16  
21 51493
    นายธนกฤต    ทาสา
5/15  
22 51270
    นายธีรวัฒน์    สุรินทร์
5/15  
23 51224
    นายนพรัตน์    ริสนา
5/15  
24 51152
    นายนิธิภูพันธ์    ปารมีชยานันท์
5/15  
25 50937
    นายธีรยุทธ    เมธา
5/15  
26 53877
    นายทวีภัทร    ทำนา
5/14  
27 51249
    นายพลศรุต    อินต๊ะขัติ
5/13  
28 51337
    นายนักรบ    สารทอง
5/9  
29 51143
    นายณัฐชนน    เงินท๊อก
5/9  
30 51006
    นายธนกร    พงษ์ตุ้ย
5/9  
31 51393
    นายปฏิภาณ    เสริมเกษม
5/3  
32 51031
    นายธนภูมิ    นามวงค์
5/3  
33 51320
    นายธนดล    ชัยสุรินทร์
5/2  
34 51246
    นายภัทรพงค์    คำวงษ์
5/2  
35 51245
    นายพิชญุตม์    ณ ลำพูน
5/2  
36 51192
    นายนภัสดล    จำปา
5/2  
37 51014
    นายธนภัทร    อิงธนานุวัตน์
5/2  
38 51010
    นายปัณณวัฒน์    วงษ์แก้วจันทร์
5/2  
39 51304
    นายณัฐชนน    ปิมปานะ
5/1  
40 51193
    นายแทนคุณ    เหมืองหม้อ
5/1  
41 51165
    นายธีร์ภาวินท์    บุราณ
5/1  
42 51148
    นายธนวัฒน์    วงศ์ใหญ่
5/1  
43 53642
    นายธนภัทร    พึ่งธรรม
5/3  
44 53652
    นายปองคุณ    โชคชัยผาสุข
5/3  
45 51297
    นายนราวิทย์    วงค์คำ
5/4  
46 51545
    นายนวพล    ฟูจันทร์ใหม่
5/8  
47 50938
    นายธีรฉัตร    สืบสวน
5/8  
48 50966
    นายธนินท์รัฐ    ธนินเจริญวงษ์
5/7  
49 53566
    นายพงศภัค    อภิชัย
5/6  
50 51547
    นายภวิศ    สุขสมบูรณ์
5/6  
51 51003
    นายพงศกรณ์    พิมสาร
5/6  
52 52299
    นายพงษ์ชนก    บุญเป็ง
5/5  
53 51342
    นายธีรโชติ    อ่อนขาว
5/4  
54 51548
    นายปฏิพัทธ์    แอคำ
5/4  
55 50977
    นายพงษ์มนัส    ปันคำ
5/5  
56 51265
    นายแทนตะวัน    ขอดคำ
5/5  
57 51615
    นายนราวิชญ์    คำไฝ
5/5  
58 53311
    นายธีรภัทร    พุทธโยธา
6/12  
59 50259
    5025950259    นาย
6/9  
60 50793
    นายนพวิชย์    ขวัญรอด
6/8  
61 52624
    นายธนากร    ชื่นกันยารัตน์
6/7  
62 50236
    นายปัณณธร    แสนชมภู
6/7  
63 50457
    นายบุญญพัฒน์    สุธาชัย
6/6  
64 52822
    นายธนัญชัย    เจริญไชย
6/5  
65 50219
    นายปัญวัฒน์    พิริยะวรคุณ
6/5  
66 50653
    นายทีฆทัศน์    สมุหทัย
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 66 คน