โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 กลุ่มที่2      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูบุญนเรศ อ่อนหวาน   
สถานที่เรียน :  ชั้น1 อาคาร13   วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:05:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53591
    นายพลวรรธน์    กิ่งก้าน
5/17  
2 54047
    นายปวริศร์    สิทธิสอน
5/12  
3 51369
    นายนภัสกร    ขันตี
5/12  
4 51486
    นายธฤษณุ    วงษ์เทพ
5/11  
5 53600
    นายปัณณวัฒน์    จันทร์นวล
5/10  
6 51601
    นายนภสินธุ์    ปั้นกำไร
5/10  
7 51531
    นายบุญยวีร์    บุญรสศักดิ์
5/10  
8 53965
    นายปริญ    จงสถิตย์คุณ
5/9  
9 53606
    นายปภิณพิทย์    ใจน่าน
5/9  
10 51337
    นายนักรบ    สารทอง
5/9  
11 51208
    นายเทพพิทักษ์    สดับ
5/13  
12 51249
    นายพลศรุต    อินต๊ะขัติ
5/13  
13 53569
    นายพลาธิป    สินธุวณิก
5/17  
14 51134
    นายเตชินท์    ฟูเต็ม
5/16  
15 50979
    นายนนทพัทธ์    ธุมาญากร
5/16  
16 50930
    นายปภังกร    ปัญญาราช
5/16  
17 51493
    นายธนกฤต    ทาสา
5/15  
18 51270
    นายธีรวัฒน์    สุรินทร์
5/15  
19 51224
    นายนพรัตน์    ริสนา
5/15  
20 51152
    นายนิธิภูพันธ์    ปารมีชยานันท์
5/15  
21 50937
    นายธีรยุทธ    เมธา
5/15  
22 51006
    นายธนกร    พงษ์ตุ้ย
5/9  
23 53617
    นายวงศพัทธ์    วิชา
5/8  
24 50938
    นายธีรฉัตร    สืบสวน
5/8  
25 51031
    นายธนภูมิ    นามวงค์
5/3  
26 51320
    นายธนดล    ชัยสุรินทร์
5/2  
27 51246
    นายภัทรพงค์    คำวงษ์
5/2  
28 51245
    นายพิชญุตม์    ณ ลำพูน
5/2  
29 51192
    นายนภัสดล    จำปา
5/2  
30 51014
    นายธนภัทร    อิงธนานุวัตน์
5/2  
31 51010
    นายปัณณวัฒน์    วงษ์แก้วจันทร์
5/2  
32 51304
    นายณัฐชนน    ปิมปานะ
5/1  
33 51193
    นายแทนคุณ    เหมืองหม้อ
5/1  
34 51393
    นายปฏิภาณ    เสริมเกษม
5/3  
35 53652
    นายปองคุณ    โชคชัยผาสุข
5/3  
36 51297
    นายนราวิทย์    วงค์คำ
5/4  
37 50966
    นายธนินท์รัฐ    ธนินเจริญวงษ์
5/7  
38 51547
    นายภวิศ    สุขสมบูรณ์
5/6  
39 51003
    นายพงศกรณ์    พิมสาร
5/6  
40 52299
    นายพงษ์ชนก    บุญเป็ง
5/5  
41 51615
    นายนราวิชญ์    คำไฝ
5/5  
42 51265
    นายแทนตะวัน    ขอดคำ
5/5  
43 50977
    นายพงษ์มนัส    ปันคำ
5/5  
44 51548
    นายปฏิพัทธ์    แอคำ
5/4  
45 51342
    นายธีรโชติ    อ่อนขาว
5/4  
46 50259
    5025950259    นาย
6/9  
47 50793
    นายนพวิชย์    ขวัญรอด
6/8  
48 52624
    นายธนากร    ชื่นกันยารัตน์
6/7  
49 50236
    นายปัณณธร    แสนชมภู
6/7  
50 50457
    นายบุญญพัฒน์    สุธาชัย
6/6  
51 50219
    นายปัญวัฒน์    พิริยะวรคุณ
6/5  
52 50653
    นายทีฆทัศน์    สมุหทัย
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 52 คน