โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูปณวรรต บุญตาศานย์,ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์,นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์   
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1021   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 12:42:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51765
    นายพีรวิชญ์    วิลัย
4/3  
2 51728
    นายธัญธนัชย์    สุทธิพัฒน์อนันต์
4/15  
3 51773
    นายภูเบศ    อุ่นจิโน
4/15  
4 52046
    นายคุณานนท์    บุญเกิดลาภ
4/15  
5 52124
    นายบวรรัช    มณีศร
4/15  
6 52133
    นายภัทรพงศ์    ไชยวงศ์สาย
4/15  
7 52236
    นายณัฐนันท์    แสงเมือง
4/15  
8 52410
    นายก้องภพ    ชัยยงค์
4/15  
9 51855
    นายณัฐชนน    สุริยา
4/17  
10 52027
    นายอภิสิทธิ์    กิตติชัยยะ
4/17  
11 52029
    นายณัฏฐาพงษ์    เคียงพงษ์
4/17  
12 52136
    นายวรพล    โพธิ
4/17  
13 52480
    นายธีร์ธวัช    พรมนิมิตร
4/13  
14 52187
    นายพิชญ์    ทรัพย์มี
4/13  
15 52242
    นายณัฐวัตร    ศรีวิชัย
4/12  
16 51764
    นายจิรณัฏฐ์    กองศรี
4/5  
17 51978
    นายนพคุณ    พรมจันทร์
4/10  
18 52024
    นายโชติวิทย์    เกษเสนา
4/10  
19 52197
    น.ส.กัญญาพัชร    สรรพสิงห์
4/10  
20 52229
    นายธนกร    ชังปลื้ม
4/10  
21 52487
    นายกิตติชัย    ชัยมงคล
4/10  
22 54457
    น.ส.ศรินรัตน์    พงศ์บุณย์ดี
4/10  
23 54405
    นายต้นตระกูล    ต้นคำ
4/11  
24 54753
    นายรัชชานนท์    ฟูเต็มวงค์
4/11  
25 51733
    น.ส.ขวัญชนก    ทองแดง
4/12  
26 51856
    น.ส.พิชญาภา    ปาวิชัย
4/12  
27 53821
    น.ส.สฐิริศา    ผุดผ่อง
5/13  
28 54054
    นายสาริศ    ศิริโสภณวิชญ์
5/13  
29 50265
    นายเดชภณ    พิทยารักษ์
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน