โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เปิดโลก เปิดประสบการณ์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศริน จักรมณี   
สถานที่เรียน :  ห้อง 1032   วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 18:14:17 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51967
    นายพันทวี    กลั่นแฮม
4/2  
2 54443
    น.ส.ญาดา    อินต๊ะ
4/7  
3 54362
    น.ส.วรวลัญช์    วรสาร
4/7  
4 52107
    น.ส.พัทธ์ธีรา    กางสำโรง
4/7  
5 51768
    น.ส.ฐิติวรดา    ศรีสม
4/7  
6 51688
    น.ส.ธณัชชา    ศิริปัญญา
4/7  
7 52230
    น.ส.ลลิตญา    หล้าปาวงศ์
4/3  
8 52219
    น.ส.จิรันธนินท์    ศิริวิสัย
4/3  
9 51735
    น.ส.ลักษิกา    ท้าวเขื่อน
4/3  
10 51696
    น.ส.พิชญ์สินี    เยาวโยธิน
4/3  
11 52008
    นายณภัทร    นพปฎล
4/2  
12 53661
    น.ส.ศิริพร    ปินตา
5/7  
13 53921
    น.ส.ศรีจิรา    ศรีธีระจิตต์
5/7  
14 54006
    น.ส.ฐิติชญา    ใจมา
5/7  
15 50974
    นายมัชฌิมา    ขำเนตร
5/12  
16 51316
    นายปัณวรรธน์    ปันปิน
5/12  
17 53637
    น.ส.ชูติมณฑน์    อภัยภักดี
5/7  
18 51241
    นายธีราวินท์    ปิ่นทอง
5/7  
19 51052
    นายกรณิศ    วงศ์เจริญ
5/7  
20 51039
    นายภูมิรพี    จิระอธิกุล
5/3  
21 53910
    น.ส.มณัญฐนพร    นากาจิมะ
5/1  
22 53664
    น.ส.วิชชญา    ร่มโพธิ์
5/1  
23 51614
    น.ส.พิชญานิน    ศรีเทา
5/1  
24 51321
    นายเสฏฐวุฒิ    ปานนาค
5/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน