โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ธนาคารโรงเรียนสำหรับนักเรียนม .ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี   
สถานที่เรียน :  ห้องธนาคารโรงเรียน อาคาร3 ชั้น1 (ห้อง315)   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 12:40:38 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54418
    ด.ญ.ศิตาภัทร์    ธัญชลีนาวงศ์
1/1  
2 54271
    ด.ช.อาซีส    เกียรติ์กรัณย์
1/13  
3 54224
    ด.ญ.ภูมิรัชญา    ฝันถึงภูมิ
1/12  
4 54774
    ด.ญ.พิชญาภรณ์    พิไลมณีกุล
1/11  
5 54768
    ด.ญ.ภัณฑิรา    ภัทรเดชมงคล
1/11  
6 54213
    ด.ญ.ชลรัศมี    ศรีวิลัย
1/11  
7 54212
    ด.ญ.สุภาพร    สุธนิล
1/11  
8 54109
    ด.ญ.ปลายพู่กัน    วงค์ใจ
1/11  
9 54539
    ด.ญ.ญาณิศา    ทอสาร
1/1  
10 54448
    ด.ญ.ชยุดา    บัวหยู่
1/1  
11 53804
    ด.ญ.ปภธิดา    นิมิตรปัญญาดี
2/15  
12 53336
    ด.ญ.อัยนา    อารี
2/15  
13 53318
    ด.ญ.สิริกร    แสนขันแก้ว
2/15  
14 53903
    ด.ญ.นันท์นภัส    ปาลี
2/15  
15 53773
    ด.ช.กานต์ณวุฒิ    มณี
2/4  
16 53825
    ด.ญ.กานต์พิชชา    คงบรรทัด
2/8  
17 53959
    ด.ญ.ณภัทรชญา    รัตพนัส
2/8  
18 52850
    ด.ญ.พิชญธิดา    พุ่มพวง
3/11  
19 52796
    ด.ญ.กัลยากร    เลิศวิเศษกุล
3/11  
20 52689
    ด.ญ.รมณ    สุริยะวงศ์
3/11  
21 52715
    ด.ญ.นภษภร    ศักดิ์ทอง
3/9  
22 53102
    ด.ช.ธีราวัชร์    รุ่งโรจน์ธนเดช
3/4  
23 53010
    ด.ญ.ต้นฝ้าย    จิตต์ประสงค์
3/4  
24 53002
    ด.ญ.ลภัสรดา    ใยศิริกุล
3/4  
25 52982
    ด.ญ.วรัญจพร    จันธิมา
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน