โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุพราชศิลปิน       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวศิริตระกูล อินต๊ะคำ   
สถานที่เรียน :  อาคาร6 ห้องศูนย์ศิลปะ   วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:15:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52171
    น.ส.ทาริกา    ปินตา
4/12  
2 54400
    น.ส.จุฑามาศ    ชัยพร
4/12  
3 54522
    น.ส.ณมณ    มณทนม
4/12  
4 54372
    น.ส.เพชรใส    ปัญญาไว
4/14  
5 51175
    น.ส.นันท์นภัส    ชัยชนะบรรยง
5/12  
6 50211
    น.ส.ทิพธัญญา    กุลาตี
6/12  
7 50218
    น.ส.ลลนา    ทันตะละ
6/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน