โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Science Time      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูแคทลียา สมแปง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4 ห้อง 425   วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 08:19:29 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52127
    นายรามิล    อภิวงค์
4/15  
2 53316
    นายมรรค    พึ่งไพทูรย์
4/15  
3 50972
    นายไกรวินทร์    รินทพล
5/6  
4 53571
    น.ส.สาริสา    หินสม
5/6  
5 53644
    น.ส.ณิชาภัทร    จำปาอูป
5/6  
6 53764
    น.ส.สุภนันท์    เปาะทองคำ
5/6  
7 53868
    น.ส.ณัฎฐภรณ์    ศิริ
5/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน