โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Free time      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศแก้ว ชื่นใจ   
สถานที่เรียน :  กลุ่ม line  https://line.me/R/ti/g/IjR03BJ5Vi           วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 21:59:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51757
    น.ส.จิดาภา    จุฑากรณ์
4/1  
2 51945
    น.ส.ญาณิศา    สาธรรม
4/17  
3 51824
    น.ส.พรอุมา    วิสฤตไพศาล
4/17  
4 52496
    น.ส.ธนภรณ์    ขุนศรีวรราช
4/14  
5 54446
    นายธนโชติ    มูลลี
4/12  
6 52484
    นายไชยพันธ์    ราชตา
4/12  
7 52195
    นายแทนธรรม    ลิ้มสวัสดิ์
4/12  
8 51977
    นายพชรดนัย    ถาวราคม
4/12  
9 52424
    นายมิตรแท้    แสนนิล
4/11  
10 51859
    นายภูมิแผ่นดิน    ปรีดา
4/11  
11 51808
    น.ส.เพชราภรณ์    โกเสนตอ
4/1  
12 yrc4001
    นายธีร์ภูรินท์    พลเยี่ยม
4/1  
13 51816
    น.ส.วรกานต์    กันทวงค์
4/7  
14 52066
    น.ส.ฉันท์ชนิต    ปานแสง
4/10  
15 52222
    น.ส.กฤตยา    พรหมจักร์
4/10  
16 54421
    น.ส.วันเพ็ญ    โตเชอ
4/10  
17 51050
    นายณัฐพัชร์    อทุมชาย
5/11  
18 54065
    นายศรุต    นันทแก้ว
5/10  
19 53586
    นายธนากร    ใจสม
5/10  
20 51583
    นายภัคพล    ไชยนา
5/10  
21 51314
    น.ส.ธัญวรัตน์    แสนสมบัติ
5/10  
22 51288
    นายธีรวุฒิ    สุรินทร์
5/10  
23 51533
    น.ส.ศิวารยา    นันทะเรือน
5/3  
24 51141
    น.ส.ตุลยา    พวงนาค
5/3  
25 51678
    นายบัณฑิตญากรณ์    กองแก้ว
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน