โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมคิดเลขเร็ว      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ, ครูขนิษฐา คมขำ   
สถานที่เรียน :  ห้อง 813   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 15:22:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54464
    ด.ญ.กษิรากร    ริวัฒนา
1/15  
2 54452
    ด.ญ.ลานนา    ศรีสง่า
1/10  
3 54459
    ด.ช.ธนโชติ    ศรีคำ
1/10  
4 54630
    ด.ช.พลเดช    แสงสง่า
1/10  
5 54651
    ด.ช.แอลล์ริลฟ์ เล่อณ์    ฮิง
1/10  
6 54717
    ด.ญ.ภัทรภร    เจริญชัย
1/10  
7 54798
    ด.ช.วัชรชัย    ไทยราช
1/10  
8 54263
    ด.ช.ศุภกร    วงศ์ใหม่
1/13  
9 54269
    ด.ช.ปภิณวิช    สุขนุ่ม
1/13  
10 54517
    ด.ช.วรธน    ปาลี
1/13  
11 54583
    ด.ช.ศุภวิชญ์    รุ่งนภาวิเชฐ
1/13  
12 54754
    ด.ช.นาโอโตะ​    ทานากะ
1/9  
13 54649
    ด.ญ.วิรัญชนา    ชัยวรรณ
1/9  
14 54363
    ด.ญ.กนกวรรณ    สว่างเถื่อน
1/9  
15 54762
    ด.ช.ทัศน์พล    โหนขุนทด
1/1  
16 54144
    ด.ญ.ปภาวรินท์    มณีเกี๋ยง
1/3  
17 54667
    ด.ญ.กฤติญาณิศา    แก้วคำ
1/3  
18 54426
    ด.ช.ธีธัช    แก้วดี
1/5  
19 54470
    ด.ญ.เจ้านาย    เนตรทิพย์
1/6  
20 54193
    ด.ญ.เพียงพิมพ์    เรืองจำเนียร
1/7  
21 54231
    ด.ญ.ณัฐชาวี    คงสุนทร
1/1  
22 54487
    ด.ญ.ภัทราพร    ยลพันธ์
1/8  
23 54264
    ด.ญ.ภัคชาภา    ฉลาดวงศ์
1/8  
24 54594
    ด.ช.สรณฉัตร    กลิ่นหอม
1/7  
25 54424
    ด.ญ.รวิสรา    จันโท
1/7  
26 53750
    ด.ช.อดิศร    ทะนาวา
2/9  
27 53986
    ด.ช.ณภัทร    เวชชากุล
2/9  
28 54031
    ด.ช.กันตินันท์    นาวี
2/9  
29 53473
    ด.ช.ญาณภัทร    สุทธกูล
2/10  
30 53440
    ด.ญ.กฤษรดา    สีอารัญ
2/11  
31 53716
    ด.ญ.ภิสารัตน์    จิตตนาน
2/11  
32 53900
    ด.ญ.สิริยากร    อินทร์ทอง
2/11  
33 53501
    ด.ญ.ปาณิสรา    พรหมลือชัย
2/11  
34 53447
    ด.ญ.อชิรญาณ์    ปวงย้อยแก้ว
2/9  
35 53317
    ด.ช.กันตพงศ์    ไมล์หรือ
2/3  
36 53376
    ด.ช.สรวัชร์    จิตรบุญ
2/3  
37 53771
    ด.ช.พิพัฒน์พล    พ่วงพี
2/3  
38 53929
    ด.ช.วีรากร    จงเจริญ
2/3  
39 54092
    ด.ช.เกรียงศักดิ์    เชาวนางกูร
2/7  
40 53514
    ด.ช.สาทิส    เกษสุวรรณ
2/8  
41 53961
    ด.ช.อัชวิน    กุมาร
2/8  
42 53498
    ด.ญ.กฤณฑิราภรณ์    อ่อนสนิส
2/9  
43 52764
    ด.ช.ธนธร    คำอ้อย
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 43 คน