โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วิทยาศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูศรีพรรณ นาพรม   
สถานที่เรียน :  322   วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 15:24:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54391
    ด.ญ.กัณต์ฤทัย    เมฆวิลัย
1/2  
2 54365
    ด.ญ.พิมพิดา    กันธิมา
1/9  
3 54361
    ด.ช.ปุญญพัฒน์    สุทธิกุล
1/12  
4 54728
    ด.ช.ภูริณัฐ    บ่อไทย
1/12  
5 54251
    ด.ช.อัครชัย    ติสนธิ
1/13  
6 54155
    ด.ญ.ณัฐชยา    ว่องวิทย์สกุล
1/15  
7 54170
    ด.ช.เกียรติกร    ศรียาบ
1/15  
8 54196
    ด.ช.รัชพล    ฟองวรรณา
1/15  
9 54302
    ด.ญ.ปารมี    จันทร์เลิศ
1/15  
10 54466
    ด.ญ.พิชชากานต์    ปิ่นแก้ว
1/15  
11 54596
    ด.ญ.นันทภัค    ธิยาม
1/15  
12 54756
    ด.ญ.วรารัตน์    ทำสวน
1/8  
13 54743
    ด.ช.สิปปวิชญ์    พิบูลย์
1/8  
14 54195
    ด.ช.ก้องภพ    บุญมี
1/8  
15 54482
    ด.ญ.ธมณณัฎฐ์    ประยูรพันธุ์
1/2  
16 54576
    ด.ญ.ธัญทิพ    เชาวน์รุ่งเมธี
1/2  
17 54671
    ด.ญ.ณัฐชารี    คงสุนทร
1/2  
18 54234
    ด.ช.พีรวิชญ์    นิลพันธุ์
1/3  
19 54261
    ด.ญ.พิมพ์ผกา    การะวัง
1/4  
20 54282
    ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    ไชยชนะยานนท์
1/4  
21 54792
    ด.ญ.ชนากานต์    กันธะมาโนช
1/4  
22 54249
    ด.ญ.กัลยกร    คุ้มเสถียร
1/5  
23 54129
    ด.ญ.นิจวรัตถ์    ท้าวทุมมา
1/8  
24 54191
    ด.ช.สรรเสริญ    สืบทายาท
1/8  
25 54738
    ด.ญ.พิชชาพร    ภิรมย์วงษ์
1/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน