โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ติวเท่านั้นที่ knock everything      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวรฤทธิ์ อุดพรม   
สถานที่เรียน :  324   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:44:15 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53374
    ด.ญ.รมิดา    วงค์ฉายา
2/3  
2 53672
    ด.ญ.สุรีย์วิตา    ละมูล
2/3  
3 54012
    ด.ญ.ศิโรรัตน์    นาคำ
2/3  
4 52718
    ด.ญ.พิชญา    พิทักษ์
3/9  
5 52759
    ด.ญ.จารุพิชญา    คำลือ
3/9  
6 52780
    ด.ญ.อัจจิมา    ปันธนนันท์
3/9  
7 53029
    ด.ญ.นวนันท์    กฤตธนานันท์
3/9  
8 53754
    ด.ญ.พัชรกันย์    ปินตา
3/9  
9 52758
    ด.ญ.กัลยรัตน์    เพ็ชรน้อย
3/11  
10 52771
    ด.ญ.ปวัณรัตน์    ดวงดี
3/11  
11 52879
    ด.ช.ธนกฤต    สมศรี
3/13  
12 53016
    ด.ญ.โมทนาพร    กันธิพันธิ์
3/13  
13 53107
    ด.ญ.ธนาพา    สิริกันยาธรรม
3/13  
14 52599
    ด.ญ.พัณณิตา    จุมดวง
3/9  
15 52896
    ด.ช.ภูวสิษฏ์    ธัญพิชญุตม์
3/8  
16 52990
    ด.ญ.พิชญ์นาฎ    ไชยเทพ
3/7  
17 53019
    ด.ญ.ณัฐชยา    อั้นอยู่
3/3  
18 52968
    ด.ญ.ชนิดาภา    ใช้ไม่หมด
3/4  
19 53004
    ด.ญ.ชมมณี    พงศ์ภารดี
3/4  
20 53037
    ด.ญ.มนทร์นลัท    บัวขม
3/4  
21 53074
    ด.ญ.ปรัชญา    จันทร์ฝน
3/4  
22 53245
    ด.ญ.จารุวรรณ    ทองปลายแก้ว
3/4  
23 53272
    ด.ญ.กัญญาวีร์    ใจวิถี
3/4  
24 52772
    ด.ญ.ชนัญชิดา    เจนธนานันท์
3/7  
25 52881
    ด.ญ.สุพิชญา    สุวรรณ
3/7  
26 52929
    ด.ญ.พิมพ์สุธี    ปัญญาเต็งกวน
3/7  
27 53179
    ด.ญ.อริสรา    บุตรต๊ะ
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน