โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาไทยพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูณัฐญา กาลันสีมา,ครูสราญ คำอ้าย ,ครูขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์,ครูอังคณา สุปน   
สถานที่เรียน :  ห้อง 823 กิฟเต็ดไทย   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 23:43:38 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54742
    น.ส.ปภาวรินท์    สุริโยปการ
4/13  
2 52214
    นายจีรพัฒน์    วิญญะ
4/4  
3 52218
    น.ส.ญาณินท์    วิวรรธโนภาส
4/4  
4 52221
    นายณธรรม    แก้วมูล
4/4  
5 52254
    น.ส.นันท์นภัส    กลิ่นจันทร์
4/4  
6 52273
    น.ส.พัฒน์นรี    ทะนุก้ำ
4/4  
7 52275
    นายภชร    กวินจรณชัย
4/4  
8 52278
    นายปภัทรชาติ    ศรีเมฆ
4/4  
9 52286
    น.ส.รินรดา    แซ่อัง
4/4  
10 52406
    นายนิพิธพนธ์    ยี่ลังกา
4/4  
11 52408
    น.ส.ปริยากร    อินทรประสาท
4/4  
12 52409
    น.ส.ปรียาภรณ์    จอมศักดิ์
4/4  
13 52415
    น.ส.ปิยาภรณ์    สมสงวน
4/4  
14 52417
    น.ส.ณัฐฐิรา    สร้อยแก้ว
4/4  
15 52423
    น.ส.ชลกร    หมีคณะ
4/4  
16 53314
    น.ส.พิชชาภา    ธรรมสอน
4/4  
17 54326
    น.ส.อมราพร    วงศ์อูบ
4/4  
18 52208
    น.ส.ชฎากรณ์    ธรรมชาติ
4/4  
19 52206
    น.ส.ณัฏฐธิดา    มหายศ
4/4  
20 52172
    น.ส.ทอฝัน    ศรีพราย
4/4  
21 51868
    น.ส.อรณิชา    ใจแก้ว
4/4  
22 51956
    น.ส.สมิตานัน    เขียวชะอุ่ม
4/4  
23 51999
    นายชยานันต์    วัฒนาอุดมวงษ์
4/4  
24 52039
    นายญาณเดช    อินต๊ะมา
4/4  
25 52049
    นายณัฐสิทธิ์    ทองเงา
4/4  
26 52065
    นายญาณพัฒน์    น้อยแดง
4/4  
27 52070
    น.ส.กนกวรรณ    สีโยยอด
4/4  
28 52071
    น.ส.กนิษฐ์นิตา    คำแปง
4/4  
29 52084
    น.ส.พิชญาภา    นิลคำ
4/4  
30 52088
    น.ส.วนัชพร    เต๋จ๊ะนัง
4/4  
31 52152
    น.ส.ศุภิสรา    บุญปัทม์
4/4  
32 52143
    น.ส.วรัทยา    ทองศิริ
4/4  
33 52121
    นายสิรดนัย    คำไชย
4/4  
34 52112
    น.ส.ณิชนันทน์    ภิรมย์สด
4/4  
35 52103
    น.ส.มนพร    จันนัน
4/4  
36 52095
    น.ส.อนัญญา    อินปั๋น
4/4  
37 52090
    น.ส.วรางคณา    เครือลาว
4/4  
38 52510
    น.ส.พิมพ์มาดา    สกุลวัฒนะ
5/4  
39 51652
    นายศราวุทธ    วงค์ป้อ
5/4  
40 51626
    น.ส.มนต์ทิรา    ภูสิริพัฒนานนท์
5/4  
41 51575
    น.ส.น้ำเพชร    ปันจุติ
5/4  
42 51565
    น.ส.ญาตาวีร์    ใจดี
5/4  
43 51546
    นายณฐนน    ออนแนนศรี
5/4  
44 53585
    น.ส.ภัคจีรา    รีวีระกุล
5/4  
45 53628
    น.ส.อรรัมภา    บุลยเลิศ
5/4  
46 53636
    น.ส.วรรณชนก    อินทร์สิงห์
5/4  
47 53760
    น.ส.นิชนันท์    เอี่ยมราคิน
5/4  
48 53810
    น.ส.กุลจิรา    มูลละ
5/4  
49 54005
    น.ส.ชนากานต์    กันยาสาย
5/4  
50 54077
    น.ส.พีชญา    เพียรทรัพย์
5/4  
51 54595
    น.ส.ธนาภรณ์    อรัญญี
5/4  
52 51524
    น.ส.ศศิญา    เจริญพร
5/4  
53 51519
    นายอัคคัญญ์    กันทะวงค์
5/4  
54 51162
    น.ส.ขวัญพิชชา    ทิพย์เนตร
5/4  
55 51185
    น.ส.ปาณรพี    บุญมาเรือง
5/4  
56 51211
    น.ส.ปภาวี    ศรีเมฆ
5/4  
57 51214
    นายรัชธนนท์    มะโนธรรม
5/4  
58 51232
    น.ส.ณัฏฐณิชา    ชวลิต
5/4  
59 51255
    น.ส.วีรินท์    สุภาคำ
5/4  
60 51275
    น.ส.นภัสกร    นวลใย
5/4  
61 51291
    นายนาธาน    ฐานวิเศษ
5/4  
62 51415
    น.ส.ชลธิชา    แข็งแรง
5/4  
63 51416
    น.ส.กวีรชา    อภิชัญญาณัฐ
5/4  
64 51477
    น.ส.อาภาภัทร    บัวล่าย
5/4  
65 51511
    น.ส.ศุภิสรา    เชิดฟ้อน
5/4  
66 51515
    นายนวภูมิ    จักร์แก้ว
5/4  
67 50954
    น.ส.นวพร    โอรัตนสถาพร
5/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 67 คน